Wealth Sharing

ADVANC ปันผลระหว่างกาลอัตราหุ้นละ 4 บาท


08 สิงหาคม 2566
ADVANC ปันผลระหว่างกาล.jpg
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล                       


เรื่อง                                               : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 07 ส.ค. 2566
ชนิดการปันผล                                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)             : 21 ส.ค. 2566
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)                            : 18 ส.ค. 2566
จ่ายให้กับ                                           : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)                : 4.00
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                              : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                                       : 05 ก.ย. 2566
จ่ายปันผลจาก                                        :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2566 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2566