Talk of The Town

PCC สุดยอด! คว้างานเพิ่ม 2,386 ลบ.


09 มิถุนายน 2566
2,370
PCC สุดยอด.jpg

บริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัท พรีไซซ ซิสเท็ม แอนด์ โปรเจ็ค จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้น ร้อยละ 99.98 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะประกวดราคางานจัดหาและจ้างก่อสร้าง สถานีไฟฟ้าแรงสูง 500/230 kV ลําพูน 3 (GIS) และสถานีไฟฟ้าแรงสูง 500 kV แม่เมาะ 3 (GIS) สําหรับโครงการปรับปรุงระบบส่ง ไฟฟ้าบริเวณภาคเหนือตอนบนเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า โดยวิธีประกวดราคา 2 ซอง แบบ Pre-Qualification กับ  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 มูลค่าสัญญารวม 2,386,822,654.49 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 


ทั้งนี้มีกําหนดการส่งมอบโครงการภายใน 24 เดือน นับถัดจากยืนยันหนังสือตกลงการว่าจ้างงาน โดยการรับรู้รายได้ เป็นไปตามสัดส่วนความสําเร็จของงาน
PCC