Talk of The Town

ตลาดฯปลด SP หุ้น STARK ชั่วคราว เปิดเทรด 1-30 มิ.ย.นี้


29 พฤษภาคม 2566
ตลาดฯปลด SP หุ้น STARK ชั่วคราว.jpg
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดให้ซื้อขายหลักทรัพย์ STARK ระหว่างวันที่ 1 - 30 มิ.ย. 66 โดยให้ซื้อด้วยบัญชี Cash Balance

หลักทรัพย์ STARK
แหล่งข่าว SET
รายละเอียดแบบเต็ม 
การปลดเครื่องหมาย                                   

เรื่อง                                               : การปลดเครื่องหมาย SP ชั่วคราว
ชื่อย่อหลักทรัพย์                                     
  - บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (STARK)
ปลดเครื่องหมาย                                       : SP
วันที่ปลดเครื่องหมาย                                   : วันที่ 01 มิ.ย. 2566 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2566
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย SP                                 : 03 ก.ค. 2566
เหตุผล                                              :
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ชั่วคราว
หมายเหตุ                                            :
- ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดให้การซื้อขายหลักทรัพย์ STARK ในวันแรก (1 มิถุนายน 2566) มีราคาสูงสุดและต่ำสุด (Ceiling & Floor) ไม่เกินหนึ่งเท่าจากราคาซื้อขายครั้งสุดท้าย หากในวันที่ 1 มิถุนายน 2566 ไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ STARK  ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะใช้เกณฑ์ราคาสูงสุดและต่ำสุด (Ceiling & Floor) นี้ต่อเนื่องไปจนกว่าจะมีการซื้อขายหลักทรัพย์นั้น และเมื่อได้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ STARK แล้ว ในวันทำการถัดไปราคาสูงสุดและต่ำสุด (Ceiling & Floor) ของหลักทรัพย์ STARK จะถูกปรับให้เป็นไปตามเกณฑ์ปกติ
- ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะไม่นำหลักทรัพย์ STARK มารวมในการคำนวณดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET Index)
______________________________________________________________________

การขึ้นเครื่องหมาย                                    

เรื่อง                                               : การขึ้นเครื่องหมาย NC
ชื่อย่อหลักทรัพย์                                     
  - บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (STARK)
ขึ้นเครื่องหมาย                                        : NC
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย                                    : วันที่ 01 มิ.ย. 2566 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2566
วันที่ปลดเครื่องหมาย NC                                : 03 ก.ค. 2566
เหตุผล                                              : เพื่อเปิดให้ซื้อด้วยบัญชี Cash Balance
______________________________________________________________________

ศึกษาข้อมูล                                          

เรื่อง                                               : เตือนผู้ลงทุนศึกษาข้อมูล
ชื่อหลักทรัพย์                                       
  - บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (STARK)
หมายเหตุ                                            :
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยศึกษาข้อมูลที่บริษัทจะชี้แจงผ่าน Public Presentation วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 และข้อมูลต่างๆ ของ STARK โดยละเอียด เช่น ข่าวย้อนหลัง ฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน ความเห็นผู้สอบบัญชี ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คณะกรรมการ เป็นต้น ตลอดจนความเสี่ยงและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ลงทุน ตลาดหลักทรัพย์ฯได้รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูลงบการเงินพร้อมความเห็นผู้สอบบัญชีงวดล่าสุดและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ล่าสุดที่บริษัทเปิดเผยผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลสำคัญของบริษัทที่
https://www.set.or.th/th/market/product/stock/quote/STARK/company-profile/information