News Today

CHAYO ขาย "555 ช้อปปิ้ง" สัดส่วน 30% รอรับเงิน 1,680 ลบ.


20 มีนาคม 2566
244
บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CHAYO เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่17 มีนาคม 2566 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 44/499-504 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขนกรุงเทพมหานคร มีมติอนุมัติเรื่องที่สำคัญโดยสามารถสรุปได้ดังนี้
CHAYO ขาย 555 ช้อปปิ้ง.jpg
1. มีมติอนุมัติให้จำหน่ายหุ้นสามัญที่บริษัทถืออยู่ในบริษัท 555 ช้อปปิ้ง จำกัด (“555 Shop”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท จำนวนไม่เกิน 60,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 35.00 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของ555 SHOP ให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้
(1) นายอังกูร คล้ายคลึง จำนวน 30,000 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 15 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของ 555SHOP
(2) นางสาวธันชนก คล้ายคลึง จำนวน 20,000 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของ555 SHOP
(3) นางสุนทรี ธรรมเนียม จำนวน 10,000 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของ 555SHOP

รวมเรียกว่า (“ผู้ได้รับสิทธิซื้อ ”) จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3ราย ในราคาหุ้นละ 28.00 บาท ซึ่งเท่ากับมูลค่าทางบัญชีของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 (Book Value per Share) ของ 555 SHOP รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 1,680,000 บาท ทั้งนี้ ผู้ได้รับสิทธิซื้อไม่มีความสัมพันธ์ใดกับบริษัท การทำรายการดังกล่าวจึงไม่เข้าข่ายเป็นการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันและประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการเปิดเผยและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่19 พฤศจิกายน 2546

ภายหลังการจำหน่ายหุ้น 555 SHOP ดังกล่าว บริษัทจะถือหุ้นใน 555 SHOP ร้อยละ 65 ของทุนจดทะเบียน(ปัจจุบัน 555 SHOP มีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วจำนวน 7,000,000 บาท) ทั้งนี้ปัจจุบัน 555 SHOP เป็นบริษัทที่หยุดดำเนินกิจการไม่มีรายได้แต่อย่างใด

ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติการมอบหมายให้ นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ เป็นผู้มีอำนาจดำเนินการจำหน่ายหุ้นจำนวน 60,000 หุ้น ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง การจัดสรร และ/หรือเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่จำหน่าย และ/หรือกำหนด และ/หรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ได้รับสิทธิซื้อหุ้น ตลอดจนการดำเนินการอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายหุ้นจนเสร็จการ ตามความเหมาะสม

2. มีมติอนุมัติเงินลงทุนและเงินกู้ยืม จำนวนไม่เกิน 55,000,000 บาท เพื่อลงทุนในธุรกิจใหม่ซึ่งเป็นธุรกิจให้บริการจัดหาบุคคลากรเพื่อส่งให้กับโรงงานอุตสาหกรรมและสำนักงาน (โดยแบ่งเป็นเงินลงทุน จำนวนไม่เกิน 5,000,000บาท และเงินให้กู้ยืมแก่ 555 SHOP เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน จำนวนไม่เกิน 50,000,000 บาท)โดยการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นของ 555 SHOP และรายการใช้เงินลงทุนและการให้เงินกู้ยืมแก่ 555 SHOP ดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (ประกาศฯ เรื่องได้มาหรือจำหน่ายไป) โดยเมื่อคำนวณขนาดของรายการจำหน่ายหุ้นมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 0.06 และรายการใช้เงินลงทุนและการให้เงินกู้ยืมแก่ 555 SHOP มีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 0.76รวมขนาดของรายการในครั้งนี้มีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 0.82 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัท (โดยอ้างอิงจากงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31ธันวาคม 2565)ซึ่งมีขนาดรายการน้อยกว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัท (เกณฑ์ที่คำนวณได้ขนาดรายการที่มีค่าสูงสุด) จึงไม่มีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศของรายการดังกล่าวตามประกาศฯ เรื่องได้มาหรือจำหน่ายไป และในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมาบริษัทไม่มีการทำการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์