Wealth Sharing

CCET เปิดผลงานปี 65 กำไรพุ่งแตะ 810 ลบ.


27 กุมภาพันธ์ 2566
CCET เปิดผลงานปี 65.jpg
                     แบบสรุปผลการดำเนินงาน (F45)                                  

      บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

                                     (หน่วย : พันบาท)
งบการเงิน                                          
                                     12 เดือน
                                     ตรวจสอบ
       สิ้นสุดวันที่                            31 ธันวาคม
             ปี                             2565         2564
  กำไร (ขาดทุน)                   810,300      272,953
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ *
  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                     0.15         0.05
     ต่อหุ้น (บาท)