Smart Investment

"สารัชถ์ รัตนาวะดี" เศรษฐีหุ้นไทย ตุนหุ้น ROCTEC ล่าสุดโกยเพิ่มแตะ 397 ล้านหุ้น สัดส่วนใกล้ 5% ดันขึ้นแท่นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 6


22 มิถุนายน 2567
จากการสำรวจข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในส่วนการลงทุนของ"สารัชถ์ รัตนาวะดี" หรือ เสี่ยกลาง ซีอีโอ และผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) GULF รวมทั้งมีฐานะเป็นหนึ่งในเศรษฐีหุ้นไทย ล่าสุดพบว่า 

S2T (เว็บ) สารัชถ์ รัตนาวะดี เศรษฐีหุ้นไทย ตุน_.jpg

จากการปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นบริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) ROCTEC ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2567จะเห็นว่า"สารัชถ์ รัตนาวะดี"ได้เพิ่มสัดส่วนการถือครองหุ้น โดยล่าสุดถือหุ้นจำนวน 397,117,000 หุ้น คิดเป็น 4.89% จากเดิมต้นปี 2567 ถือหุ้นเพียง 81,491,200หุ้นคิดเป็น 1.00% 

ดังนั้นแสดงว่าในช่วงที่ผ่านมาได้เข้ามาลงทุนจำนวน 315,625,800 หุ้น และการเพิ่มสัดส่วนการถือครองในครั้งนี้ทำให้ติดผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 6 โดยผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นกลุ่มบริษัทบีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) BTS

ปัจจุบันโครงสร้างผู้ถือหุ้น ROCTEC ประกอบด้วย บริษัท วี จี ไอ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 2,196,934,494หุ้น คิดเป็น 27.06%บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) โดย บลจ. เมธา จำกัด 1,160,000,000 หุ้น คิดเป็น14.29% นาย นเรศ งามอภิชน 858,000,000หุ้น คิดเป็น 10.57% บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) 810,000,000 หุ้น คิดเป็น 9.98% บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 636,906,803หุ้น คิดเป็น 7.85% 

นาย สารัชถ์ รัตนาวะดี 397,117,000 หุ้น คิดเป็น4.89%บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 241,451,639หุ้น คิดเป็น 2.97% นาย วันชัย โอภาสเอี่ยมขจร 120,000,000 หุ้น คิดเป็น 1.48% นาย เกียรติ ศรีจอมขวัญ 95,646,725 หุ้น คิดเป็น 1.18% นาย สุภาพ วงษ์จินดา 47,138,200 หุ้น คิดเป็น 0.58% นาย เด่นดนัย หุตะจูฑะ 46,499,900 หุ้น คิดเป็น 0.57% น.ส. พรรัตน์ มณีรัตนะพร 41,700,000 หุ้น คิดเป็น 0.51%นาย ชินเขต เกษสุวรรณ 40,600,000 หุ้น คิดเป็น 0.50%

สำหรับพอร์ตลงทุนของ "สารัชถ์ รัตนาวะดี"ซึ่งเป็นการลงทุน โดยไม่นับการลงทุนผ่านกลุ่ม GULF ประกอบด้วยหุ้น GULF จำนวน 4,202,177,897 หุ้น คิดเป็น 35.81% ITC 20,027,100 หุ้น คิดเป็น 0.67% ROCTEC 397,117,000 หุ้น คิดเป็น 4.89%

ปัจจุบันการดำเนินธุรกิจของ ROCTEC คือ ผู้ให้บริการด้านงานระบบครบวงจร ที่มุ่งเน้นในหลากหลายภาคธุรกิจ และมีความเชี่ยวชาญในโซลูชั่นส์ระบบการสื่อสาร ที่ออกแบบมาเพื่ออุตสาหกรรมขนส่งทางราง ระบบโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายข้อมูล ระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์ อุปกรณ์และระบบสำหรับหน้าจอดิจิทัล และการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรม โดยให้บริการครอบคลุม ตั้งแต่การให้คำปรึกษา ออกแบบ จัดหาอุปกรณ์ ดำเนินงานและติดตั้ง ไปจนถึงงานบำรุงรักษา

ขณะที่ภาพรวมผลการดำเนินงานในงวดปี 2567 สิ้นสุด ณ 31 มีนาคม 2567 มีรายได้รวมเท่ากับ 2,661.14 ล้านบาท มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 232.65 ล้านบาท 

ส่วนการเคลื่อนไหวราคาหุ้น ROCTEC ในเดือนมิถุนายน 2567 ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น 4.17%จากราคา 0.73 บาท มาอยู่ที่ 0.75 บาท เคยปรับขึ้นไปสูงสุดที่ 0.77 บาท

สารัชถ์ รัตนาวะดี เศรษฐีหุ้นไทย ตุนหุ้น ROCTEC-.jpg