Wealth Sharing

“วินโคสท์” เดินหน้าขยาย WIN2


01 เมษายน 2567
นายจักร จามิกรณ์ ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ จำกัด (มหาชน) หรือ “WIN” ผู้ดำเนินธุรกิจให้เช่าพื้นที่คลังสินค้าในเขตปลอดอากร และรับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เปิดเผยว่า ในปี 2566 รายได้จากธุรกิจก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เติบโตขึ้น 171% ส่วนอัตราการเช่าพื้นที่คลังสินค้าเติบโตอยู่ในระดับ 86.69% ส่งผลให้บริษัทมีรายได้จากการดำเนินงานเติบโตขึ้น 38.87% 

วินโคสท์ เดินหน้าขยาย.jpg

ไตรมาสแรกปี 2567 บริษัทฯ ได้มีการส่งมอบงานติดตั้งโซล่าร์ให้กับศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก พร้อมได้สัญญาติดตั้งเฟสที่ 2 เพิ่ม รวมถึงการส่งมอบงานติดตั้งโซล่าร์ให้กับโรงพยาบาลนวเวช ทั้งนี้วินโคสท์พร้อมขยายฐานรายได้ โดยก้าวเข้าสู่ตลาดคาร์บอนเครดิต เนื่องจากมีโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ผลิตไฟฟ้าแล้วจำนวน 19 โรง เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายคาร์บอน นิวทรัล ในปี 2050 และเป็น Net Zero ในปี 2065 

นายจักร กล่าวว่า ผลการดำเนินงานในปี 2567 คาดว่าจะมีการเติบโตอย่างมั่นคงมากขึ้นจากธุรกิจหลักด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่พร้อมเดินหน้าขยายพื้นที่ขายและให้เช่าโครงการสวนอุตสาหกรรมสีเขียววินโคสท์ 2 หรือ WIN 2 เพื่อรองรับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและการลงทุนในอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยอาศัยอัตราการขยายตัวของกลุ่มลูกค้าจากต่างชาติที่เข้ามาเช่าคลังและโรงงานทั้งในเขตปลอดอากรและคลังสินค้าทั่วไปอย่างต่อเนื่อง โดยยังมุ่งเน้นพื้นที่ในเขตอีอีซีซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายหลักของบริษัทที่จะทำการพัฒนาและสร้างรายได้ ส่วนธุรกิจพลังงานทดแทนหลังไตรมาสแรกบริษัทมี back log งานสัญญาภาครัฐและเอกชนอีกกว่า 24 เมกะวัตต์ เป็นงานรับเหมาก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (EPC Turnkey) และการเป็นผู้พัฒนาโครงการ (Developer) รวมถึงการขยายธุรกิจซ่อมบำรุงและดูแลรักษาระบบโซล่าร์ O&M (Operating & Maintenance) โดยมีลูกค้าใช้บริการแล้วมากกว่า      30 โรง ปัจจุบันบริษัทยังคงเป้าหมายการเพิ่มสัดส่วนของรายได้หลัก และรายได้จากกลุ่มบริษัทย่อยด้านพลังงานทดแทน ด้วยศักยภาพและความเชี่ยวชาญที่มีอยู่จึงทำให้ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนชั้นนำมากมาย