Wealth Sharing

PSL ขายเรือ 1 ลำ รอรับเงิน 497 ลบ.


29 มีนาคม 2567
PSL ขายเรือ 1 ลำ copy.jpg

บริษัท พรีเชียสชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)เปิดเผยว่าได้ทำการขายเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองขนาดซุปราแมกซ์จำนวน 1 ลำ กล่าวคือ เรือวิกานดานารี(“เรือ”)โดยบริษัท พรีเชียส ออนาเม้นทส์ จำกัด ซึ่งเป็น บริษัทย่อยในประเทศไทยซึ่งบริษัทฯถือหุ้นเต็มจำนวน(“ผู้ขาย”)


ทั้งนี้เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2567 ผู้ขายได้ลงนามในหนังสือบันทึกข้อตกลงซื้อขายเรือกับผู้ซื้อโดยครบถ้วน เพื่อขายเรือลำดังกล่าว ขนาดระวางบรรทุก 53,857 เดทเวทตัน สร้างในปี 2556 วันที่ส่งมอบเรือระหว่างวนั ที่ 8 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2567 

วัตถุประสงค์ตามนโยบายการปรับลดอายุเฉลี่ยของกองเรือบริษัทฯ โดยการซื้อเรือที่มีอายุน้อยกว่า โดยบริษัทฯ ได้ ขายเรือดังกล่าวเนื่องจากมีอายมากหลังจากการขายเรือลำดังกล่าวและรวมเรือที่ซื้อไว้แต่ยังไม่ได้รับมอบ กองเรือของบริษัทฯ จะมีเรือจำนวนทั้งสิ้น 37 ลำซึ่งมีขนาดระวางบรรทุกรวม 1,615,269 เดทเวทตัน โดยประมาณ 

ราคาขายเรือเป็นเงิน 13,660,000 เหรียญสหรัฐ ซึ่งเป็นราคาตลาด = 497.63 ล้านบาท (ณ อัตราแลกเปลี่ยนที่ 36.430 บาท /1 เหรียญสหรัฐ) 
PSL