Fund / Insurance

XSpring AM เพิ่มขีดจำกัด การลงทุนในหุ้น ESG


25 มีนาคม 2567
บลจ.เอ็กซ์สปริง ทลายขีดจำกัดการลงทุนในหุ้นที่เน้น ESG ผ่าน กองทุนเปิด เอ็กซ์สปริง หุ้นไทยยั่งยืนซิสเทมาติก (X-SEQS) ชูจุดเด่นลงทุนได้ทุกเวลาที่ต้องการ ซื้อขายเพิ่มได้ตลอดการถือหน่วย ที่มาพร้อมกับความโปร่งใสในการคัดสรรหุ้นผ่านคะแนน ESG พร้อมเล็งออกกองทุน Thai ESG  เสริมทัพ เพิ่มทางเลือกสำหรับนักลงทุนที่ต้องการสิทธิประโยชน์ทางภาษี  เพื่อสร้างความครบถ้วนในผลิตภัณฑ์การลงทุนในหุ้นกลุ่ม ESG แบบ 360 องศา

คอลัมน์ กองทุน XSpring AM เพิ่มขีดจำกัด.jpg

นายยศกร ฟอลเล็ต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด หรือ XSpring AM (Mr. Yodsakorn Follett Chief Executive Officer, XSpring Asset Management Company Limited) เปิดเผยว่า XSpring AM มีนโยบายสนับสนุนความยั่งยืนในสังคมด้วยการเป็นตัวกลางนำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนต่าง ๆ ที่มุ่งเป้าไปในบริษัทจดทะเบียนที่ให้ความสำคัญกับ ESG ผ่านกองทุนเปิด เอ็กซ์สปริง หุ้นไทยยั่งยืนซิสเทมาติก (X-SEQS) ซึ่งกองทุนนี้ XSpring AM ได้เปิดขายมาตั้งมาตั้งแต่ปี 2563 เพื่อเป็นทางเลือกการลงทุนที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของนักลงทุน ผ่านการศึกษา และคำนวณด้วยคะแนน ESG ในการคัดเลือกหุ้นที่จะเข้าลงทุน

โดยกองทุนเปิด เอ็กซ์สปริง หุ้นไทยยั่งยืนซิสเทมาติก มีข้อดีคือ เป็นกองทุนเปิดที่ขายให้นักลงทุนไม่กำหนดเวลาในการไถ่ถอน นักลงทุนสามารถซื้อเมื่อเริ่มโครงการ และในระหว่างเวลาที่ถือหน่วยลงทุนก็สามารถซื้อหรือขายเมื่อไหร่ก็ได้ แตกต่างจากกองทุน Thai ESG หรือ กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยื่น เพื่อเป็นอีกทางเลือกของการลงทุนสำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนระยะยาวในกิจการที่เน้นความยั่งยืนและได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี แต่จำเป็นต้องถือหน่วยลงทุนยาวนานถึง 8 ปีนับจากวันลงทุน ดังนั้นการมีกองทุนเปิด เอ็กซ์สปริง หุ้นไทยยั่งยืนซิสเทมาติก จึงเข้ามาเพิ่มโอกาสในการลงทุนให้ครอบคลุมทั้งสำหรับนักลงทุนที่ต้องการวางแผนการลงทุนระยะสั้นกว่าการลงทุนในกองทุนระยะยาว ดังเช่น กองทุน Thai ESG

นอกจากนี้กองทุนเปิด เอ็กซ์สปริง หุ้นไทยยั่งยืนซิสเทมาติก มีจุดเด่น คือการใช้อัลกอริทึม (Algorithm) ในการคัดเลือกหุ้น และกองทุนจะมีการแบ่งค่าธรรมเนียมการจัดการในอัตราร้อยละ 0.10 ของ Net

Asset Value (NAV) เพื่อนำไปสนับสนุนโครงการด้าน ESG อีกด้วย ซึ่งถือว่าเป็นอีกกองทุนหนึ่งของ XSpring AM ที่จะได้รับความสนใจจากนักลงทุนรุ่นใหม่ที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนในทุกมิติ

อย่างไรก็ดี XSpring AM มีนโยบายที่จะเปิดกองทุน Thai ESG  เช่นกัน เพื่อเพิ่มทางเลือกให้นักลงทุนอย่างครบถ้วนในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์กองทุนเพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี อีกทั้งเป็นกองทุนที่สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทแม่ คือบริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ XSpring ที่ต้องการสนับสนุนธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับ ESG โดยคาดว่าจะสามารถเปิดขายได้ภายในไตรมาส 3-4 นี้