ส่องหุ้นร้อน

BRR ส่องหุ้นร้อน 19 ธ.ค. 65


19 ธันวาคม 2565

ราคาหุ้นของ BRR ปรับขึ้นไปแตะ 8.15 บาท ในการเปิดตลาดภาคเช้า หลังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้ออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 2 ชุด
1. BRR-W1 จำนวนไม่เกิน 162,419,969 หน่วยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่าในอัตราส่วน 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ราคาใช้สิทธิ์ 7.50 บาทต่อหุ้น อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 6 เดือน
2. BRR-W2 จำนวนไม่เกิน 81,209,984 หน่วยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่าในอัตราส่วน 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ราคาใช้สิทธิ์ 13.00 บาทต่อหุ้น อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 3 ปี โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 (BRR-W1) และใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 (BRR-W2) ตำมสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date) ในวันที่ 30 ธันวาคม 2565