Talk of The Town

WIIK แจก WIIK-W3 ฟรี! สัดส่วน 3:1 และปันผล 0.06 บ./หุ้น


27 กุมภาพันธ์ 2567
TOT แนวนอน WIIK แจก WIIK-W3 ฟรี!_0.jpg

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                                

เรื่อง                                               : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 23 ก.พ. 2567
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                     : 22 เม.ย. 2567
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record              : 12 มี.ค. 2567
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                             : 11 มี.ค. 2567
วาระการประชุมที่สำคัญ (แก้ไข)                          :
  - การเพิ่มทุน
  - การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
สถานที่ประชุม                                         : การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting)
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุนจดทะเบียน                                  

เรื่อง                                               : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                              : 23 ก.พ. 2567
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)                        : 279,227,687
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)                       : 279,227,687
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)                      : 1.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร                         : หุ้นสามัญ
  จัดสรรให้กับ                                      : เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ
    จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                        : 279,227,687
______________________________________________________________________

การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ                           

เรื่อง                                               : ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
วันที่คณะกรรมการมีมติ                              : 23 ก.พ. 2567
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร                         : ใบสำคัญแสดงสิทธิ
  จัดสรรให้กับ                                      : ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมด
    จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร (หน่วย)      : 279,227,687
    หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ     : หุ้นสามัญ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ
    จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)                         : 279,227,687
    อัตราส่วน (หุ้นเดิม : ใบสำคัญแสดงสิทธิ)          : 3.00 : 1.00
    วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record date)                       
                                         : 03 พ.ค. 2567
    วันที่ไม่ได้รับสิทธิซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ                                                        
                                        : 02 พ.ค. 2567
    ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย)                    : 0.00
    ลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิ                   
      ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ                       : WIIK-W3
      ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ                         : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท วิค 
จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 3 (WIIK-W3)
      อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น)      : 1.00 : 1.00
      ราคาการใช้สิทธิ(บาทต่อหุ้น)                    : 4.00
      อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ                        :
    ไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล                       

เรื่อง                                               : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                              : 23 ก.พ. 2567
ชนิดการปันผล                                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)     : 03 พ.ค. 2567
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)                        : 02 พ.ค. 2567
จ่ายให้กับ                                           : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 0.06
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                          : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                                       : 20 พ.ค. 2567
จ่ายปันผลจาก                                        :    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2566 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2566  และกำไรสะสม