Wealth Sharing

ก.ล.ต. อนุมัติแบบคำขอ QTCG ขายไอพีโอ คาดระดมทุน Q1/67


02 กุมภาพันธ์ 2567
บมจ. คิวทีซีจี “QTCG” ได้รับอนุมัติแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์จากสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมเดินหน้าเสนอขาย IPO จำนวน 180 ล้านหุ้นเร็วๆ นี้ จ่อลงสนามเทรดในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ภายในไตรมาส 1/2567 หวังระดมทุนเพิ่มศักยภาพการรับงาน สู่ช่องทางขยายโอกาสต่อยอดธุรกิจ เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำให้บริการติดตั้งงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคารแบบครบวงจรระดับต้นๆ ของประเทศไทย 

ก.ล.ต. อนุมัติแบบคำขอ QTCG.jpg

นายกิตติชัย นาคะประเสริฐกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท คิวทีซีจี จำกัด (มหาชน) หรือ QTCG เปิดเผยว่า หลังจาก บมจ. คิวทีซีจี ได้ยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ไฟลิ่ง) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ล่าสุดได้รับการอนุมัติแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์จากสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว และขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมเพื่อเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 180 ล้านหุ้น โดยมีมูลค่า ที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท และคาดว่าจะสามารถนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ในหมวดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ภายในไตรมาส 1/2567

ทั้งนี้ QTCG ดำเนินธุรกิจด้านงานรับเหมาติดตั้งงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร (Mechanical & Electrical: M&E) อย่างครบวงจร ประกอบด้วย 1) ระบบไฟฟ้าและการสื่อสาร 2) ระบบปรับอากาศและการระบายอากาศ 3) ระบบสุขาภิบาลและระบบประปา และ 4) ระบบป้องกันไฟภายในอาคาร ด้วยประสบการณ์ กว่า 22 ปี ทำให้บริษัทฯ มีทีมวิศวกรที่มากด้วยประสบการณ์ และมีศักยภาพให้บริการรับเหมาติดตั้งงานระบบวิศวกรรมภายในอาคารทุกระบบอย่างครบวงจร ทั้งในรูปแบบผู้รับเหมาหลัก (Main contractor) และในรูปแบบผู้รับเหมาช่วง (Subcontractor) ซึ่งรูปแบบการให้บริการของบริษัทฯ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพจนได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในการดำเนินงานติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบอาคารอย่างต่อเนื่อง อาทิ กลุ่มโรงไฟฟ้า กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม กลุ่มอาคาร กลุ่มโรงพยาบาล กลุ่มโรงแรม เป็นต้น ดังนั้นเชื่อว่าด้วยศักยภาพและจุดเด่นในการเป็นหนึ่งในผู้นำด้านวิศวกรรมงานระบบครบวงจรของไทย และการมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายกระจายในหลากหลายอุตสาหกรรมจะสามารถสร้างโอกาสการเติบโตให้กับบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต 

 “ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท คิดเป็นจำนวนหุ้น 600 ล้านหุ้น แบ่งเป็นทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 210 ล้านบาท และมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล”
 
 นายธิติวัฒน์ เงินนำโชคธนรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คิวทีซีจี จำกัด (มหาชน)  “QTCG” เปิดเผยว่า วัตถุประสงค์การระดมทุนในครั้งนี้ เพื่อต่อยอดความแข็งแกร่งของธุรกิจและเพิ่มโอกาสการรับงานโครงการต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้นในอนาคต โดยบริษัทฯ จะนำเม็ดเงินไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ ภายในปี 2567 – 2568 ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในการขยายโอกาสสู่การสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำธุรกิจให้บริการด้านรับเหมาติดตั้งงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร (Mechanical & Electrical: M&E) อย่างครบวงจรของประเทศไทย  

“บริษัทฯ เชื่อว่าการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ครั้งนี้ จะช่วยสนับสนุนให้ฐานะทางการเงินของ QTCG มีความแข็งแกร่งมากยิ่งกว่าเดิม สู่การขับเคลื่อนสำหรับการรองรับการเข้าประมูลโครงการใหญ่ในอนาคต เพื่อต่อยอดและขยายฐานงานเดิมที่มีอยู่ โดย ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีมูลค่างานที่ยังไม่ได้รับรู้รายได้ประมาณ 1,248 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นงานขนาดใหญ่ในกลุ่มลูกค้า ที่มีชื่อเสียง อาทิ โครงการ CIB International school, โครงการ คอนโด ชูช์ ราชเทวี (SHUSH), โครงการก่อสร้างอาคารกระทรวงมหาดไทย, โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C, โครงการ วัน อมตะ, โครงการก่อสร้างอาคารใหม่ตลาดยิ่งเจริญ, โครงการ KIS International school เป็นต้น