Fund / Insurance

คปภ.เปิดตัวแอปฯใหม่ “OIC Protect” คุ้มครองสิทธิประโยชน์แบบไร้รอยต่อ


04 มกราคม 2567
คปภ. เปิดตัวแอปฯใหม่ “OIC Protect” ต้อนรับปี 2567 ตอบโจทย์การคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้านประกันภัยของประชาชนแบบไร้รอยต่อในทุกมิติ

Fund Insurance คปภ.เปิดตัวแอปฯใหม่“OIC Protect”.jpg

นายชูฉัตร  ประมูลผล เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) ยกระดับการให้บริการประชาชนเปิดตัวแอปพลิเคชัน “OIC Protect” ต้อนรับปีใหม่ 2567 โดยสามารถดาวน์โหลดใช้งานตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2567 เพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนด้านการประกันภัยในทุกมิติครอบคลุมครบทุกกระบวนการ และเป็นช่องทางในการเข้าถึงระบบจัดการเรื่องร้องเรียน การไกล่เกลี่ยออนไลน์ การติดตามเรื่องร้องเรียน การนัดหมาย และการแจ้งผลการดำเนินการ พร้อมทั้งการบริการแจ้งข้อมูลข่าวสาร โดยประชาชน ผู้ไกล่เกลี่ย และอนุญาโตตุลาการ สามารถเข้าใช้งานผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน (Smart Phone) ทั้งระบบ IOS และ Android 

สำหรับการใช้งานแอปพลิเคชัน “OIC Protect” ประชาชนสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันฯ ได้จาก App Store และ Google Play Store โดยเมื่อติดตั้งแอปพลิเคชัน “OIC Protect” บนโทรศัพท์เรียบร้อยแล้ว ประชาชนสามารถลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ เพื่อยื่นเรื่องร้องเรียนด้านประกันภัยและสามารถแก้ไขข้อมูล รวมทั้งแนบไฟล์เอกสาร เพื่อเรียกดูข้อมูลเรื่องร้องเรียน ตรวจสอบสถานะเรื่องร้องเรียน ตรวจสอบสถานะไกล่เกลี่ย ตรวจสอบสถานะอนุญาโตตุลาการ เข้าร่วมประชุมออนไลน์ นัดหมายการไกล่เกลี่ย เปลี่ยนแปลงวันนัดหมาย ยืนยันเข้าร่วมการไกล่เกลี่ย ในส่วนของผู้ไกล่เกลี่ยสามารถเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน “OIC Protect” เพื่อตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว ตรวจสอบสถานะไกล่เกลี่ย เปลี่ยนแปลงวันนัดหมาย ยืนยันการเข้าร่วมไกล่เกลี่ย เข้าร่วมการไกล่เกลี่ยออนไลน์ เรียกดูข้อมูลหลักฐานการโอนเงิน เรียกดูข้อมูลรายการเงินที่จะโอน ในส่วนของอนุญาโตตุลาการ สามารถเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน “OIC Protect” เพื่อตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว ตรวจสอบสถานะอนุญาโตตุลาการ เรียกดูรายการนัดประชุมอนุญาโตตุลาการเพื่อเข้าร่วมการประชุมออนไลน์ได้อย่างไร้รอยต่อในทุกมิติ 

นอกจากนี้ ผู้ใช้งานทั้งหมดยังสามารถเรียกดูคำถามที่พบบ่อย (FAQ) ข่าวประชาสัมพันธ์ติดต่อสายด่วน คปภ. 1186 และค้นหาข้อมูลติดต่อสำนักงาน คปภ. ภาค และสำนักงาน คปภ. จังหวัดทั่วประเทศได้อีกด้วย

“แอปพลิเคชัน “OIC Protect” ถือเป็นอีกหนึ่งแอปพลิเคชันที่สำนักงาน คปภ. ได้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบครบวงจร เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และสามารถตอบโจทย์การคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนด้านการประกันภัยในทุกมิติครอบคลุมครบทุกกระบวนการ เพิ่มช่องทางให้ประชาชนทุกคน สามารถเข้าถึงบริการของสำนักงาน คปภ. อย่างสะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น” เลขาธิการ คปภ. กล่าวในตอนท้าย