Wealth Sharing

SCG ควักเงิน 987 ลบ.ถือหุ้น SPV 70% ใช้เป็นฐานผลิต Rigid boxes แห่งแรกในอาเซียน


19 ธันวาคม 2566
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) (หรือ “SCGP”) ขอเรียนให้ทราบว่าการเข้าซื้อหุ้น (Merger and Partnership: M&P) ในสัดส่วนร้อยละ 70ใน Starprint Vietnam JSC (หรือ “SPV”) ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ตามที่ได้เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไปเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566

SCG ควักเงิน 987 ลบ.jpg

SCGP ได้ชำระเงินสำหรับการเข้าถือหุ้นร้อยละ 70 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 676.08 พันล้านเวียดนามดอง (หรือประมาณ 987.07 ล้านบาท) ธุรกรรมข้างต้นดำเนินการผ่าน SCGP Solutions (Singapore) Pte. Ltd. (หรือ “SCGPSS”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ SCGP ถือหุ้นทั้งหมด ทั้งนี้ SCGPSS และผู้ถือหุ้นเดิมของ SPV มีสิทธิในการซื้อและขายหุ้นร้อยละ 5 ที่เหลือใน SPV ที่ได้มีการกำหนดเงื่อนไขราคาและระยะเวลาในการใช้สิทธิไว้แล้วใน

เอกสารประกอบการทำธุรกรรม ทั้งนี้SCGP จะเริ่มแสดงผลประกอบการของ SPV ในงบการเงินรวมตั้งแต่เดือนมกราคม 2567

SPV เป็นบริษัทชั้นนำด้านการผลิตกล่องบรรจุภัณฑ์แบบพับได้ในประเทศเวียดนาม ซึ่งมีกำลังการผลิตบรรจุภัณฑ์ด้วยระบบพิมพ์แบบ Offset16,500 ตันต่อปี และกล่องบรรจุภัณฑ์แบบคงรูป 8 ล้านกล่องต่อปี มีฐานการผลิต 2 แห่งตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม Long Binh (Amata) ในจังหวัด Dong Nai ทางตอนใต้ของประเทศเวียดนาม อีกทั้งยังมีฐานลูกค้าส่วนใหญ่เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงทั้งในระดับชาติและระดับโลกในตลาดสินค้าอุปโภคบริโภคที่เติบโตอย่างรวดเร็ว การลงทุนดังกล่าวจะช่วยให้การให้บริการด้านบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจรของ SCGP สามารถตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของฐานลูกค้าในประเทศเวียดนามและภูมิภาคอาเซียน และยังเอื้อให้เกิดการผนึกกำลังร่วมกันระหว่างธุรกิจของ SCGP ในภูมิภาคได้ดียิ่งขึ้น

โดย SPV จะเป็นฐานการผลิตกล่องบรรจุภัณฑ์คงรูปคุณภาพสูง (Rigid boxes) แห่งแรกในภูมิภาคอาเซียนของ SCGP รวมถึงเป็นฐานการผลิตกล่องบรรจุภัณฑ์แบบพับได้แห่งแรกในประเทศเวียดนามของบริษัท ทั้งนี้ SPV มีรายได้ 1,013 พันล้านเวียดนามดอง (ประมาณ 1,480 ล้านบาท) มีกำไรรวมหลังหักภาษีประมาณ 92.5 พันล้านเวียดนามดอง (ประมาณ 135 ล้านบาท)และมีสินทรัพย์อยู่ที่601 พันล้านเวียดนามดอง (ประมาณ 885 ล้านบาท) ณ สิ้นปี 2565

SCGP มุ่งมั่นที่จะตอบสนองกระแสความนิยมที่เปลี่ยนไปใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืนมากขึ้น โดยนำเสนอสินค้าบรรจุภัณฑ์จากเยื่อและกระดาษ บรรจุภัณฑ์จากวัสดุสมรรถนะสูง ตลอดจนให้บริการด้านบรรจุภัณฑ์ที่โดดเด่นอื่นๆ สำหรับรายละเอียดข้อมูลบริษัทเพิ่มเติมมีปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ www.SCGPackaging.com

โครงการลงทุนดังกล่าวเป็นการได้มาซึ่งบริษัทย่อย (SPV) ที่มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 0.5ของมูลค่าของสินทรัพย์รวมตามงบการเงินรวมของ SCGP สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 โดยเมื่อรวมกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6เดือนก่อนวันที่มีการเข้าทำรายการนี้จะเท่ากับร้อยละ 1.28 ดังนั้นการรายงานสารสนเทศข้างต้นจึงไม่เข้าข่ายที่จะต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และไม่ใช่รายการที่เกี่ยวโยงกัน