Wealth Sharing

CPF ประกาศความสำเร็จโครงการ SMEx หนุนSMEs เป็นพันธมิตรทางธุรกิจ


18 ธันวาคม 2566
CPF ประกาศความสำเร็จโครงการ.jpg

CPF ยก คู่ค้า SMEs เป็นพันธมิตรทางธุรกิจ ส่งเสริมการเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน ล่าสุดประกาศความสำเร็จโครงการ SMEx


นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ กล่าวในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่คู่ค้า SMEs ในโครงการ SMEx ต้นทุนต่ำ นำรักษ์โลก รุ่นที่ 1 ว่า  บริษัท มุ่งมั่นส่งเสริมคู่ค้าธุรกิจ SMEs มีขีดความสามารถทางการแข่งขัน สร้างการเติบโตไปด้วยกัน  โครงการ SMEx รุ่น 1 เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ซีพีเอฟมุ่งมั่นส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของคู่ค้าธุรกิจ SMEs ไทย ให้มีขีดความสามารถสูงขึ้นและเติบโตอย่างแข็งแกร่งสามารถตอบโจทย์เวทีการค้าโลกที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนมากขึ้น

ล่าสุด ผลสำเร็จของโครงการ SMEx รุ่นที่ 1 ช่วยให้เจ้าของกิจการ SMEs ได้มีความรู้และมองเห็นโอกาสในการพัฒนา ปรับปรุงธุรกิจในด้านต่าง ๆ ทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ความปลอดภัย การบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงาน เป็นต้น ช่วยให้คู่ค้า SMEs มีผลดำเนินงานที่ดีขึ้น ประหยัดต้นทุนการผลิต ลดการใช้พลังงาน  ลดของเสีย เพิ่มมูลค่า และมีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ ขอให้ผู้ประกอบการนำผลลัพธ์ที่ได้รับไปต่อยอดปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อความยั่งยืนของธุรกิจและโลกต่อไป

“บริษัทฯ ภาคภูมิใจมากที่มีส่วนร่วมช่วยให้ผู้ประกอบการ SMEs ทุกท่านมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น และมีขีดความสามารถทางการแข่งขันเพิ่มขึ้น เป็นรากฐานให้คู่ค้า SMEs สามารถมุ่งสู่การดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน ซึ่งมีส่วนสำคัญซีพีเอฟและผู้ประกอบการ SMEs เติบโตไปด้วยกัน และขอขอบคุณทุกบริษัทที่เชื่อมั่นร่วมมือกับซีพีเอฟด้วยดีมาตลอด ความสำเร็จของ SMEs รุ่นแรกเป็นต้นแบบช่วยจุดประกายเพื่อสร้างความสำเร็จให้กับคู่ค้า SMEs รายอื่นๆ ต่อไป” นายประสิทธิ์กล่าว 

ด้านนายพีรพงศ์ กรินชัย ผู้บริหารสูงสุด สายงานวิศวกรรมกลาง ซีพีเอฟ กล่าวว่า ซีพีเอฟริเริ่มโครงการ SMEx ขึ้นเป็นปีแรกโดยมีคู่ค้า SMEs เข้าร่วม 10 บริษัท เพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพจำนวน 16 โครงการ โดยนำความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมของซีพีเอฟมาช่วยส่งเสริมพัฒนาศักยภาพคู่ค้า SMEs  แบบครบวงจร ตั้งแต่การจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานตามแนวทาง Lean Six Sigma  การศึกษาดูงานในสถานประกอบการของซีพีเอฟที่เน้นใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยระดับโลกในการผลิตอาหาร พร้อมทั้งมีทีมวิศวกรของซีพีเอฟช่วยประเมินงานเพื่อร่วมกับผู้ประกอบการเพื่อคิดและจัดทำโครงการ โดยมีซีพีเอฟเป็นพี่เลี้ยงและที่ปรึกษาให้คำแนะนำจนจบโครงการ เพื่อร่วมพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน ด้านความปลอดภัย ด้านบริหารพลังงานและสิ่งแวดล้อม และด้านระบบดิจิทัล 

นายไพศาล สมศรี เจ้าของบริษัท ยิ่งไพศาลการเกษตร จำกัด ผู้จัดหากระเทียม ผักชีสดสำหรับการผลิตอาหารสำเร็จรูป กล่าวว่า ดีใจที่ได้ร่วมโครงการ SMEx เพราะความรู้และทักษะที่ได้รับจากซีพีเอฟมีผลดีต่อทั้งผู้ประกอบการขนาดเล็ก และเกษตรกรในภาคเหนือประมาณ 2 พันราย สามารถนำความรู้และคำแนะนำไปใช้จริง ช่วยลดสารเคมี เพิ่มผลผลิต และรายได้เพิ่มขึ้น ตลอดจนส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมไปด้วย 

นางสาวณิชยา น่วมเจิม เจ้าของบริษัท ณิชาฟาร์ม จำกัด ผู้จัดหาน้ำมะนาว กล่าวว่า ขอขอบคุณซีพีเอฟที่ดำเนินโครงการสนับสนุนคู่ค้า SMEs ต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19 บริษัทมีสภาพคล่องทางการเงินสามารถรักษาการดำเนินกิจการได้จากการร่วมโครงการ Faster Payment ของซีพีเอฟ และโครงการ SMEx ช่วยให้บริษัทมองเห็นโอกาสในการเพิ่มผลผลิต ประหยัดพลังงานและค่าใช้จ่าย การจัดการของเสีย และยกระดับการดำเนินงานที่ส่งผลให้ตลอดห่วงโซ่การผลิตน้ำมะนาวเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเพิ่มความปลอดภัยให้กับคนงาน
CPF