จิปาถะ

เช็กเลย! ต้องทำอย่างไรบ้าง เปลี่ยน ส.ป.ก.4-01 ให้เป็นโฉนดที่ดิน


16 พฤศจิกายน 2566

เริ่มแล้วตั้งแต่ 15 พฤศจิกายน 2566  เปลี่ยน ส.ป.ก.4-01 ให้เป็นโฉนดที่ดิน ทำยังไงบ้าง ใช้หลักฐานอะไร ลงทะเบียนที่ไหน รวบรวมมาให้ดูแล้ว 

เช็กเลย!ต้องทำอย่างไรบ้าง.jpg

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เฟซบุ๊ก สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รายงานว่า ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 มีกฎข้อใหม่ที่ทำให้เกษตรกรยื่นความประสงค์ออกโฉนดเพื่อเกษตรกรรมได้แล้ว มีรายละเอียดเงื่อนไขดังนี้

ผู้มีสิทธิยื่นคำขอ
เกษตรกรที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ไม่น้อยกว่า 5 ปี นับจากวันที่ระเบียบใช้บังคับ อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

- วันที่คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด มีมติอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ (นับต่อเนื่องจากคนที่ได้รับอนุญาตครั้งแรก)
- วันที่ปฏิรูปที่ดินจังหวัด มีมติอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ (นับต่อเนื่องจากคนที่ได้รับอนุญาตครั้งแรก)

ทั้งนี้ การนับ 5 ปี สามารถตรวจสอบได้จากหลายช่องทาง ได้แก่ รายชื่อที่ประกาศ ณ ที่ทำการผู้ปกครองท้องที่ / วันที่ลงใน ส.ป.ก.4-01 ฉบับแรก ก่อนแบ่งแยกหรือสอบถามได้ที่ ส.ป.ก.จังหวัด

เอกสารที่ต้องเตรียม
- ส.ป.ก.4-01 (ฉบับผู้ถือ) หรือสำเนาสัญญาเงินกู้ ธ.ก.ส. (กรณีกู้เงิน ธ.ก.ส.)
- บัตรประจำตัวประชาชน
- สำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล

สถานที่ยื่น
- ส.ป.ก. ทุกจังหวัด
- หน่วยบริการเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ของ ส.ป.ก.
- ระบบ Online เว็บไซต์ ส.ป.ก.


ที่มา : https://hilight.kapook.com/view/237539