Wealth Sharing

CHOW ผนึก BlackRock ลุยพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน


07 กันยายน 2566
CHOW ผนึก BlackRock.jpg
บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน) (CHOW) เปิดเผยว่า บริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด มหาชน (CE) บริษัทย่อย ได้ทำสัญญาเข้าลงทุนเป็นพันธมิตรทางธุรกิจระยะยาวกับ BlackRock's Climate Finance Partnership (CFP) บริษัทในเครือของ BlackRock, Inc. (ไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ) ซึ่งเป็นกองทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านสภาพภูมิอากาศ (Climate Change Infrastructure Fund)


วัตถุประสงค์ของการลงทุนเพื่อพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานทดแทน และจำหน่ายไฟฟ้าในรูปแบบสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว (Power Purchase Agreement) ในประเทศไทย โดย CFP ได้เข้าซื้อหุ้นในบริษัท ไชนิง สกาย โฮลดิ้ง จำกัด (บริษัทจัดตั้งใหม่) จำนวน 2,409,573 หุ้น ซึ่งคิดเป็น 49% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดในบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 30 ส.ค.66