News Today

SPI ปาดขายหุ้น STI จำนวน 0.1326% เหลือในพอร์ต 9.958%


06 กุมภาพันธ์ 2566
123
spi ปาดขายหุ้น sti.jpg

รายงานการจำหน่าย หุ้นของ บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) (STI)
โดย บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (SPI) 
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 0.1326% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 9.958% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 0.1326% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 9.958% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
SPI