News Today

รายใหญ่ ซื้อหุ้น TU 0.0078% หลังทำรายการถือครองทะลุ 5.0064%


23 มีนาคม 2566
367
รายใหญ่ ซื้อหุ้น TU .jpg
สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 22 มีนาคม 2566 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ดังนี้


รายงานการได้มา หุ้นของ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 
โดย นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 0.0078% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 4.9205% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 0.0078% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 5.0064% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
TU