Talk of The Town

RICHY ปันผลเป็นหุ้น 32 :1


01 มีนาคม 2566
ข่าวลูกค้า RICHY ปันผลเป็นหุ้น 32.jpg

RICHY รายละเอียดแบบเต็ม กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น
เรื่อง                                               : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 28 ก.พ. 2566
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                     : 28 เม.ย. 2566
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record   date)          : 15 มี.ค. 2566
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                             : 14 มี.ค. 2566
วาระการประชุมที่สำคัญ                                 :
  - การเพิ่มทุน
  - จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
สถานที่ประชุม                                         : ประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุนจดทะเบียน                                  

เรื่อง                                               : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 28 ก.พ. 2566
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)                            : 49,343,710
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)                           : 49,343,710
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)                          : 1.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร                             : หุ้นสามัญ
  จัดสรรให้กับ                                      : เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
    จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                            : 49,343,710
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล                       

เรื่อง                                               : จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 28 ก.พ. 2566
ชนิดการปันผล                                        : จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)             : 08 พ.ค. 2566
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)                            : 03 พ.ค. 2566
จ่ายให้กับ                                           : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล(หุ้นเดิม :หุ้นปันผล)                 : 32.00 : 1.00
อัตราการจ่ายปันผลเป็นหุ้น (บาทต่อหุ้น)                   : 0.03125
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล คำนวณจาก                        :
มูลค่าที่ตราไว้
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)                : 0.00385
อัตราการจ่ายปันผลรวม (บาทต่อหุ้น)                      : 0.0351
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                              : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                                       : 26 พ.ค. 2566
จ่ายปันผลจาก                                        :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2565 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2565  และกำไรสะสม