Talk of The Town

โรงงานผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าของ PCC ในกัมพูชาเปิดแล้ว


28 กุมภาพันธ์ 2566
โรงงานผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า ของ PCC.jpg

บริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) หรือ PCC  ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัท พรีไซซ อีเลคตริค แมนูแฟคเจอริ่ง (กัมพูชา) จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท พรีไซซ อีเลคตริค แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด ที่บริษัทฯ ถือหุ้น ร้อยละ 99.99 จะดําเนินการพิธีเปิดโรงงานผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า, หม้อแปลงเครื่องมือวัด และประกอบตู้สวิตช์บอร์ด ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ ท่าน KEO ROTTANAK ตําแหน่งรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีและกรรมการผู้จัดการของการไฟฟ้ากัมพูชา และท่าน KHOY RIDA ผู้ว่าราชการจังหวัดโพธิสัตว์ มาเป็นประธานในพิธีดังกล่าว
PCC