Talk of The Town

NEX เตรียมส่ง "เทอร์ราไบท์ พลัส"เข้าตลาด mai จ่อขายหุ้น IPO 90 ล้านหุ้น ยันถือหุ้นใหญ่ไม่ต่ำกว่า 31.88%


27 กุมภาพันธ์ 2566
บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) หรือ NEX แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติแผนการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท เทอร์ราไบท์ พลัส จำกัด (มหาชน) และดำเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (Spin-off) โดยแผนการ IPO ของ TERA ในครั้งนี้ จะส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน TERA ลดลง (Control Dilution Effect)
ข่าวลูกค้า NEX เตรียมส่ง เทอร์ราไบท์ พลัส เข้270223.jpg
โดย TERA จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ภายใต้โครงการ ESOP และ IPO รวมจำนวน 90,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็นสัดส่วนไม่เกิน 37.50% ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ TERA ภายหลังการ IPO บริษัทจะยังคงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ TERA และมีสถานะเป็นบริษัทร่วมของบริษัท จากเดิมที่มีสถานะเป็นบริษัทย่อย และบริษัทจะยังคงสัดส่วนการถือหุ้นใน TERA ในสัดส่วนไม่ต่ำกว่า 31.88%% ของทุนชำระแล้วของ TERA ภายหลังการ IPO

เพื่อเป็นการลดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ที่อาจเกิดขึ้นจากแผน Spin-off จึงเห็นควรให้มีการเสนอขายหุ้นสามัญที่จะออกและเสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) กลุ่มที่เป็นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท ให้มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นของ TERA ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (Pre-emptive Rights) ในสัดส่วนไม่เกิน 51.00% ของจำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) โดยหากมีหุ้นสามัญที่เหลือจากการเสนอขาย Pre-emptive Rights ให้ TERA นำขายหุ้นที่เหลือจัดสรรเสนอขายต่อประชาชนต่อไป

นอกจากนี้เห็นชอบการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท เทอร์ราไบท์ พลัส จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท เทอร์ราไบท์ พลัส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย เพื่อตอบแทนและเพื่อเป็นการจูงใจให้บุคลากรของ TERA และบริษัทย่อยมีความตั้งใจในการทางาน รักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้อยู่ร่วมทำงานกับ TERA และบริษัทย่อยในระยะยาว และให้พนักงานเกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของและร่วมสร้าง จำนวนไม่เกิน 11,025,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนไม่เกิน 4.59% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ TERA ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ตามแผน IPO ในช่วงเวลาเดียวกับ และในราคาเสนอขายเท่ากับราคาเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก

ทั้งนี้ให้คณะกรรมการบริษัทของ TERA เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญออกใหม่จำนวนดังกล่าว ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ TERA และบริษัทย่อยโดยพิจารณาตามความเหมาะสมจากตำแหน่ง หน้าที่ ความรับผิดชอบที่มีต่อ TERA และบริษัทย่อย อายุงาน ประสบการณ์ ความสามารถ ศักยภาพและประสิทธิภาพในการทำงาน ผลงาน รวมถึงผลประโยชน์ที่จะนำมาสู่ TERA ในอนาคตของกรรมการและพนักงานแต่ละราย

ทั้งนี้ หากมีหุ้นสามัญที่เหลือจากการเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ TERA และบริษัทย่อย ตามโครงการ ESOP ให้ TERA นำหุ้นที่เหลือจัดสรรเสนอขายต่อประชาชนต่อไป
NEX