The IPO

ILINK-ITEL กำลังขยายอาณาจักร ด้วยการดัน “บลู โซลูชั่น” หรือ BLUE เข้าตลาดหุ้น


25 มิถุนายน 2567
หลังจากที่บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ ITEL รายงานว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ล่าสุดได้มีมติอนุมัติแผนการนำ บริษัท บลู โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ BLUE เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BLUE ให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) 

ILINK-ITEL กำลังขยายอาณาจักร (THE IPO) copy.jpg

เกริ่นคร่าวๆ ก็พอจะแปลความหมายได้ว่า BLUE เป็นบริษัทย่อยที่ Spin-Off ออกมาจาก ITEL ที่ประกอบธุรกิจ ให้บริการเช่าโครงข่ายใยแก้วนำแสง ประกอบกับให้บริการออกแบบ ก่อสร้าง และรับเหมางานโครงการสายใยแก้วนำแสงและโครงการสื่อสัญญาณโทรคมนาคม รวมถึงให้บริการเช่าพื้นที่ดาต้าเซ็นเตอร์

นอกจากนี้เอง ITEL ก็ถือเป็นบริษัทย่อยที่ Spin-Off ออกมาจาก ILINK ที่ทำธุรกิจจัดจำหน่ายสายสัญญาณ และธุรกิจโทรคมนาคมและดาต้าเซ็นเตอร์ รวมถึงธุรกิจวิศวกรรมโครงการ 

ดังนั้นก็พอจะสรุปได้ว่า ILINK และ ITEL กำลังจะขยายอาณาจักรเพิ่มขึ้นด้วยการนำ “บลู โซลูชั่น” เข้าตลาดหุ้น ด้วยเช่นกัน เรื่องราวทั้งหมดนี้จะเป็นอย่างไร Share2Trade จะพาไปหาคำตอบ 

โดย “บลู โซลูชั่น” หรือ BLUE ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยเป็นให้ผู้บริการ System Integration ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) แบบครบวงจร 

ตั้งแต่การให้คำปรึกษา ออกแบบ วางระบบ จัดหา และติดตั้งระบบที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโทรคมนาคม รวมถึงการติดตามดูแลรักษาและการฝึกอบรมให้แก่ผู้ใช้งาน 

รวมไปถึงการให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในลักษณะแบบรับเหมาโครงการแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Project) ให้แก่ลูกค้าองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนตั้งแต่ขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่

โดยรายได้หลักของ “บลู โซลูชั่น” หรือ BLUE มาจากรายได้จากการขายและบริการ ซึ่งสามารถจำแนกได้เป็น 3 กลุ่มหลักได้แก่  

1.รายได้จากการให้บริการโซลูชั่นเทคโนโลยีสารสนเทศแบบเบ็ดเสร็จ โดย BLUE เป็นผู้คำปรึกษา การออกแบบระบบ การจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ 

ไปจนถึงการปรับแต่งระบบให้เหมาะสมกับความต้องการใช้งานของลูกค้าซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ ระบบเครือข่ายขององค์กร ระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์ ระบบความปลอดภัยของกล้องวงจรปิดอัจฉริยะ ระบบและซอฟต์แวร์เพื่อธุรกิจ และระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.รายได้จากงานบริการและซ่อมบำรุง โดยบริษัทฯ ให้บริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งในเชิงป้องกัน และการแก้ไข

3.รายได้จากการให้คำปรึกษาและฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำหรับ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ของ “บลู โซลูชั่น” หรือ BLUE คิดเป็นไม่เกิน 25.64% ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว ทั้งหมดของ BLUE ภายหลังการเพิ่มทุนในครั้งนี้ จำนวน 60,000,000 หุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) 1 บาท 

ขณะเดียวกันจะมีการจัดสรรหุ้นสามัญของ BLUE สัดส่วนไม่เกิน 10% ของจำนวนหุ้น IPO เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของ ITEL เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นเพื่อรักษาสิทธิ (Pre-emptive Rights) ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นดังกล่าวใน ITEL หรือกล่าวง่ายๆก็คือ ผู้ถือหุ้นเดิมของ ITEL นั้นจะได้รับการจัดสรรหุ้นไอพีโอของ BLUE ด้วย

ส่วน วัตถุประสงค์การใช้เงิน “บลู โซลูชั่น” หรือ BLUE ระบุไว้ในไฟลิ่งว่าจะแบ่งเป็นการใช้ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจสัดส่วนประมาณ 75% ของเงินที่ได้จากการระดมทุน โดยแบ่งเป็นการใช้ในช่วงเวลาภายในปี 2567-2568


ILINK-ITEL กำลังขยายอาณาจักร 1-1 (THE IPO) copy.jpg