กระดานข่าว

ผู้บริหารบางจากฯ สะท้อนแนวทางสร้างความยั่งยืน 2 เวที “สมดุล” และ “ความร่วมมือ” คือกุญแจสำคัญ


25 มิถุนายน 2567

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นางกลอยตา ณ ถลาง รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ งานบริหารความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รับเชิญร่วมเสวนาและบรรยายสะท้อนแนวทางสร้างความยั่งยืน 2 เวที ในหัวข้อเกี่ยวกับคาร์บอนเครดิตและเส้นทางสู่ความยั่งยืนของกลุ่มบริษัทบางจาก

DSC_3259.jpg

โดยนางกลอยตา ได้ร่วมเสวนา “ส่องโอกาส SMEs รุกตลาดคาร์บอนเครดิต” ในงานมหกรรมรวมพลัง SMEs ไทย ร่วมกับ นางสาวอโณทัย สังข์ทอง ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารและทะเบียนคาร์บอนเครดิต องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และบรรยายหัวข้อ “Sustainable Organization Best Practices” ให้กับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร TMA Executive Management Development Program: The Next Disruptor, EMDP รุ่น 33 จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจ
แห่งประเทศไทย (
TMA)

ในทั้ง 2 เวทีนางกลอยตาได้กล่าวถึงการสร้างความยั่งยืน ที่ต้องให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม โดยบางจากฯ ให้ความสำคัญกับการสร้างและรักษาสมดุลมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นการรักษาสมดุลระหว่างมูลค่าในการดำเนินธุรกิจและคุณค่าทางสิ่งแวดล้อมและสังคม สมดุลเรื่อง ESG ที่ครอบคลุมทั้งเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลกิจการอย่างมีความรับผิดชอบต่อทุกภาคส่วน รวมถึงการสร้างสมดุลของธุรกิจของบางจากฯ จากการมีธุรกิจที่หลากหลาย 5 ธุรกิจในปัจจุบัน ได้แก่ธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน ธุรกิจการตลาด ธุรกิจไฟฟ้า ธุรกิจชีวภาพ และธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติ นอกจากนี้ การสร้างความยั่งยืนยังต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนร่วมกัน นำจุดแข็งของแต่ละฝ่ายมาต่อยอด ร่วมกันทำงาน เพื่อแก้ปัญหาหรือความท้าทายต่าง ๆ ไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้

สำหรับประเทศไทย ได้ตั้งเป้า Net Zero GHG Emissions ในปีพ.. 2593 โดยมีการซื้อขายคาร์บอนเครดิตเป็นหนึ่งในกลไกผลักดัน เปรียบเสมือนสะพานเชื่อมการเปลี่ยนผ่านทางพลังงานนำรายได้ไปสนับสนุนการลงทุนในธุรกิจพลังงานสะอาด ซึ่งบางจากฯ ได้จัดตั้ง Carbon Markets Club เพื่อสนับสนุนการซื้อขายคาร์บอนเครดิตและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับวิกฤตสภาวะภูมิอากาศ
เป็นตัวอย่างของความร่วมมือที่เกิดจาก
11 องค์กรก่อตั้งเมื่อ 3 ปีที่แล้ว และได้มีการทำงานร่วมกับพันธมิตรและเปิดรับสมาชิกอย่างต่อเนื่อง จนวันนี้ มีสมาชิกทั้งประเภทบุคคลและองค์กรกว่า 1,000 รายแล้ว