จับประเด็นหุ้นเด่น

รายงานพิเศษ : ITNS เติบโตแข็งแกร่งรับข่าว นายกฯเดินหน้ารัฐบาลดิจิทัล


24 มิถุนายน 2567
ดิจิทัลนับเป็นเทคโนโลยีที่สำคัญในการขับเคลื่อนการทำงานยุคปัจจุบัน โดยในภาคเอกชนทำให้เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ขณะที่ในส่วนของภาครัฐได้มีนโยบายสนับสนุนให้เป็นรัฐบาลดิจิทัล  เพื่อให้ประชาชนสามารถรับการบริการจากรัฐได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

รายงานพิเศษ ITNS เติบโตแข็งแกร่งรับข่าว.jpg

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.อินเตอร์เนชั่นแนล เน็ตเวิร์ค ซิสเต็ม (ITNS)  “สมชาย อ่วมกระทุ่ม” เชื่อดีมานด์ของกลุ่มไอที มีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้น และเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญและจำเป็นกับอุตสาหกรรมอื่นๆ เพราะนอกจากจะเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนธุรกิจ ยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ทำให้ผู้ประกอบการหรือองค์กรมีความจำเป็นต้องอัพเดทเทคโนโลยีใหม่ๆ ทั้งรูปแบบการจัดซื้อหรือเช่าใช้ นายสมชาย กล่าว

สนับสนุนแนวโน้มผลการดำเนินงานปี 2567 ของบริษัทฯ ที่มีเป้าหมายรายได้เติบโตไม่น้อยกว่า 10-20% สร้างสถิติสูงสุดใหม่ เนื่องจากมีปริมาณงานในมือรอรับรู้รายได้ (Backlog) รวมประมาณ 200 ล้านบาท อีกทั้งอยู่ระหว่างเตรียมเข้าประมูลงานใหม่รวมมูลค่าประมาณ 1,000 ล้านบาท

ส่วนแผนกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจบริษัทฯ เดินหน้าขยายฐานรายได้ลูกค้าเก่าและใหม่ และขยายงานกลุ่มให้เช่าอุปกรณ์ซึ่งมีความสามารถทำกำไรได้สูงและสร้างความต่อเนื่องของรายได้ ทำให้เชื่อมั่นว่าจะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ผลการดำเนินงานในปีนี้เติบโตตามเป้าหมายที่วางไว้

ITNS ยังมีข่าวดี ที่สนับสนุนการเติบโตได้อีกมาก  จากการที่รัฐบาลเดินหน้าสนับสนุนการเติบโตของดิจิทัล  โดยคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (บอร์ดดีอี) ที่มีนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม  เห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะด้านการขับเคลื่อนตามนโยบายการใช้คลาวด์เป็นหลัก (Cloud First Policy) เพื่อทำหน้าที่ส่งเสริมการขับเคลื่อนตามนโยบายการใช้คลาวด์ บริหารจัดการความต้องการใช้คลาวด์ (Demand) บริหารจัดการให้มีบริการคลาวด์อย่างเพียงพอ (Supply) รวมทั้งปรับปรุงระบบนิเวศการใช้คลาวด์ และการจัดซื้อจัดจ้างให้เหมาะสม ตลอดจนผลักดันให้ทุกภาคส่วนเข้าสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลผ่านความร่วมมือของภาครัฐและภาคเอกชน

โดยคณะกรรมการฯประกอบด้วย  รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธาน  ปลัดกระทรวงและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมเป็นกรรมการ และเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ 
          
ทั้งนี้ที่ประชุมยังได้เห็นชอบแนวทางการพิจารณากลั่นกรองโครงการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 พ.ค.67  เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือเช่าใช้บริการระบบคลาวด์ กรณีโครงการที่มีความจำเป็นต้องดำเนินการและมีแหล่งเงินรองรับที่ชัดเจนแล้ว และหากไม่ดำเนินการจะก่อให้เกิดความเสียหาย ตามข้อกำหนดมาตรฐานและเงื่อนไขสำหรับผู้ให้บริการระบบคลาวด์ โดยเห็นชอบให้โครงการที่มีการจัดซื้อจัดจ้างหรือเช่าใช้บริการระบบคลาวด์ นำข้อกำหนดมาตรฐานและเงื่อนไขสำหรับผู้ให้บริการระบบคลาวด์ไปประกอบการดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป
          
นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รมว.ดีอี กล่าวว่า การดำเนินงานของคณะกรรมการเฉพาะด้านการขับเคลื่อนตามนโยบายการใช้คลาวด์เป็นหลัก (Cloud First Policy) เป็นการสนับสนุนนโยบายการวางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานใหม่ ซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนด้วยการนำเทคโนโลยีและระบบดิจิทัลมาใช้อย่างเต็มรูปแบบ ปรับปรุงการทำงานของภาครัฐให้เป็นรัฐบาลดิจิทัล ทำให้ประชาชนสามารถรับการบริการจากรัฐได้สะดวกมากยิ่งขึ้น และเป็นการเพิ่มความปลอดภัยทางไซเบอร์ รวมทั้งส่งเสริมการบูรณาการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (National Cloud) 
          
โดยคณะกรรมการฯ ชุดนี้ จะมีบทบาทในการกำกับดูแล ติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนตามนโยบายการใช้คลาวด์เป็นหลัก (Cloud First Policy) ของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลตามหมวด 5 ภายในขอบเขตอำนาจของคณะกรรมการเฉพาะด้านแล้วรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลต่อไป