กระดานข่าว

STA ชูความสำเร็จการดำเนินโยบายด้านความยั่งยืน ได้รับการประเมินผลคะแนน SPOTT เพิ่มขึ้นสูงสุดในกลุ่มอุตสาหกรรมยางธรรมชาติ


21 มิถุนายน 2567
D05956BF-7C3C-4D6B-A1C9-8FC0B1F3F193.jpg

บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี (“STA” หรือ “บริษัทฯ”) ชูความสำเร็จได้รับการประเมินผลคะแนนความโปร่งใสด้านนโยบายเพื่อความยั่งยืน (SPOTT) จาก ZSL องค์กรการกุศลด้านการอนุรักษ์ระดับนานาชาติ เพิ่มขึ้นสูงสุดจากบริษัทและองค์กรที่ดำเนินธุรกิจยางธรรมชาติจำนวน 30 รายที่ได้รับการประเมินในปีนี้ สะท้อนการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืนที่มีประสิทธิภาพ

นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่และกรรมการบริหาร บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือ STA ผู้นำธุรกิจยางธรรมชาติครบวงจรรายใหญ่ที่สุดของโลกและผู้ผลิตถุงมือยางรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตควบคู่กับการดำเนินโยบายด้านความยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ล่าสุด บริษัทฯ ประสบความสำเร็จได้รับการประเมินผล “ความโปร่งใสด้านนโยบายเพื่อความยั่งยืน” หรือ Sustainability Policy Transparency Toolkit (SPOTT) ที่พัฒนาโดย Zoological Society of London (ZSL) ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลด้านการอนุรักษ์ระดับนานาชาติ โดยในปีนี้บริษัทฯ ได้รับการประเมินผลคะแนนรวมเพิ่มขึ้นสูงสุดจาก 14.2% เป็น 53.1% เมื่อเทียบกับบริษัทและองค์กรที่ดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมยางธรรมชาติ ที่ได้รับการประเมินคะแนนในปีนี้รวมทั้งสิ้น 30 ราย 

 ทั้งนี้ การประเมินผลความโปร่งใสด้านนโยบายเพื่อความยั่งยืน (SPOTT) เป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร นโยบาย และแนวทางปฏิบัติต่างๆ ด้าน ESG การสนับสนุนภาคการเงินและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในห่วงโซอุปทานที่มีการเผยแพร่ต่อสาธารณะ โดยบริษัทที่ได้รับการประเมินผลจะต้องบริหารจัดการความเสี่ยงด้าน ESG ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้และมีแนวทางปฏิบัติเพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้นำในภาคอุตสาหกรรมยางพาราระดับสากล

“จากคะแนนการประเมินผลที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด สะท้อนถึงการดำเนินนโยบายของบริษัทฯ ที่มุ่งมั่นเป็น ‘องค์กรแห่งยางสีเขียว’ หรือ Green Rubber Company ผ่านกลยุทธ์ 4 Green ได้แก่ Green Products, Green Process, Green Procurement และ Green Company ด้วยความใส่ใจด้าน ESG เพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาของผลผลิตยางธรรมชาติ ตามมาตรการ EUDR ของสหภาพยุโรป โดยร่วมกับเกษตรกรชาวสวนยางและผู้ค้ายางจัดทำ ‘ยางมีพิกัด (GPS)’ สามารถตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาของผลผลิตทางแอปพลิเคชัน Sri Trang Friends (ศรีตรังเพื่อนชาวสวน) ของบริษัทฯ เพื่อยืนยันถึงแหล่งที่มาของยางธรรมชาติที่ไม่ได้มาจากพื้นที่ตัดไม้ทำลายหรือไม่อยู่ในพื้นที่ป่าสงวน เพื่อร่วมยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมยางพาราของไทยในระดับโลก” นายวีรสิทธิ์ กล่าว
STA