ข่าวประชาสัมพันธ์

CKPower คว้ารางวัลโล่เกียรติยศ "คนดี รักษ์โลก" องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน


21 มิถุนายน 2567
S__18276382.jpg

กรุงเทพฯ 21 พ.ค. 2567 - นางสาวตวงพร บุณยะสาระนันท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการสื่อสารและการบริหารความยั่งยืนองค์กร บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CKPower เป็นผู้แทนรับโล่เกียรติยศ "คนดี รักษ์โลก" จากศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ซึ่งยกย่องเชิดชูเกียรติ CKPower ในฐานะองค์กรที่มีหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อนและตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2567 โดยบริษัทได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานสู่ความยั่งยืนผ่านกลยุทธ์ "ซี เค พี" ที่ครอบคลุมประเด็นสำคัญทั้งในมิติสิ่งแวดล้อม (C – Clean Electricity หรือไฟฟ้าสะอาด) มิติสังคม (K – Kind Neighbor หรือ เพื่อนบ้านที่ดี) และมิติบรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ (P – Partnership for Life หรือ พันธมิตรที่ยั่งยืน) โดยบริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม  มุ่งเน้นในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ควบคู่ไปกับการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มิตรกับสิ่งแวดล้อม และใช้ทรัพยากรการผลิตอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อเดินหน้าสู่เป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ที่สามารถหวังผลในระยะยาวอย่างเป็นรูปธรรมภายในปี 2593

สำหรับงานดังกล่าว จัดโดย คณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม และคณะทางานคนดี รักษ์โลกในคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา  ซึ่งได้พิจารณาจากวิสัยทัศน์องค์กร นโยบาย ผลงาน และการดำเนินงานที่สะท้อนถึงแบบอย่างในการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยจัดขึ้น ณ ห้องประชุม B1–1 อาคารรัฐสภา