The IPO

FM ผู้ผลิตและจำหน่ายไก่ครบวงจร กำลังจะเข้าตลาดหุ้น


12 มิถุนายน 2567
TOT แนวนอน FM ผู้ผลิตและจำหน่ายไก่ครบงจร_0.jpg

ผู้ผลิตและจำหน่ายไก่ครบวงจร อย่างบริษัท ฟู้ดโมเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ FM กับจุดเด่นเป็นผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อไก่แปรรูปปรุงสุก ( Cook Added Value Products ) ด้วยเทคโนโลยี ที่ทันสมัย และมีมาตรฐานระดับสากล กำลังจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ช่วงไตรมาส 3/67 นี้ โดย FM มีแผนเสนอขายหุ้นไอพีโอ จำนวน 376.96 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2 บาท มีบริษัท ออพท์เอเชีย แคปิตอล จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน


สำหรับ FM ประกอบธุรกิจการลงทุนถือหุ้นบริษัทอื่น (Holding Company) ปัจจุบันมีการลงทุนเฉพาะธุรกิจหลักคือผลิตและจำหน่ายไก่ชำแหละ และธุรกิจผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนไก่แปรรูป โดยผลิตภัณฑ์หลัก ประกอบด้วยชิ้นส่วนไก่แช่แข็ง และผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปปรุงสุก รวมถึงผลพลอยได้จากการชำแหละไก่

ทั้งนี้ FM มีบริษัทย่อยจำนวน 3 บริษัท ประกอบด้วย 1.บริษัท เอฟแอนด์เอฟฟู้ด จำกัด ประกอบธุรกิจโรงเชือดและชำแหละไก่ เพื่อจำหน่ายเนื้อไก่และชิ้นส่วนไก่สดแช่เย็นและแช่แข็งให้ลูกค้าและบริษัท สปริงคิทเช่น จำกัด โดยรับไก่เนื้อมาจากฟาร์มของเกษตรพันธสัญญา ซึ่งบริษัทจะเป็นผู้จำหน่ายลูกไก่เนื้ออายุ 1 วัน ที่รับซื้อมาจากบริษัท ทีเอฟเอ็มฟาร์ม จำกัด และผู้จัดจำหน่ายรายอื่น เช่น บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF และผู้ผลิตรายย่อยอื่นๆ รวมถึงอาหารสัตว์ และวัคซีน เพื่อควบคุมดูแลคุณภาพไก่เนื้อที่ส่งมอบแก่เกษตรพันธสัญญา 

2.บริษัท สปริงคิทเช่น จำกัด ประกอบธุรกิจโรงงงานแปรรูปเนื้อไก่ ซึ่งรับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์ให้กับบริษัทที่จะนำไปจำหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์ของตนเอง (OEM) โดยส่วนใหญ่รับเนื้อไก่และชิ้นส่วนไก่สดมาจากบริษัท เอฟแอนด์เอฟฟู้ด จำกัด

3.บริษัท เอฟแอนด์เอฟเพ็ทฟู้ด จำกัด ประกอบธุรกิจโรงงานผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์เลี้ยง ปัจจุบัน ยังไม่ได้ประกอบธุรกิจ โดยมีแผนเบื้องต้นที่จะลงทุนในธุรกิจรับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์ให้กับบริษัทที่จะนำไปจำหน่ายอาหารสัตว์เลี้ยงสำเร็จรูปภายใต้แบรนด์ตนเอง (OEM)  โดยนำผลิตภัณฑ์พลอยได้จากชิ้นส่วนไก่จากบริษัท เอฟแอนด์เอฟฟู้ด จำกัด มาเป็นวัตถุดิบหลัก

FM มีการขายทั้งในประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศ เช่นกลุ่มสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น แคนาดา เขตบริหารพิเศษฮ่องกง เกาหลีใต้ กัมพูชา จีน และสิงคโปร์ รวมถึงขยายไปยังประเทศใหม่ๆที่มีศักยภาพในการเติบโต 

อีกทั้งยังมีแผนขยายกำลังการผลิตผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปเพิ่มขึ้นถึง 30% และขยายไปสู่ธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารสำเร็จรูปสำหรับสัตว์เลี้ยงเพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มในทุกส่วนของไก่และยกระดับอัตรากำไรที่ดีขึ้น

นอกจากนี้ ยังมีเครือข่ายระบบเกษตรพันธสัญญา (Contract Farm) ของบริษัทกว่า 85 ราย ซึ่งรวมเป็นกำลังการผลิตไก่เนื้อประมาณ 41 ล้านตัวต่อปี ช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจ ลดต้นทุนในการบริหารจัดการลดรายจ่ายฝ่ายทุน ควบคุมคุณภาพ และช่วยให้การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานเป็นไปได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจผลิตและจำหน่ายไก่ชำแหละกว่า 31 ปีส่งผลให้บริษัท มีกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐานระดับสากล ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ได้รับการยอมรับและความไว้วางใจจากลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ

ขณะเดียวกันยังมีสายการผลิตไก่แปรรูปที่หลากหลายและยืดหยุ่น โดยมีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตร่วมกับลูกค้าอยู่อย่างสม่ำเสมอ ทำให้มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย มีมูลค่าเพิ่ม สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

จากความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในธุรกิจผลิตและจำหน่ายเนื้อไก่ กระบวนการผลิตที่มีมาตรฐานระดับสากลและความสามารถในการผลิตสินค้าที่หลากหลายกลุ่มผลิตภัณฑ์ ส่งผลให้ FM มีฐานลูกค้าที่หลากหลายทั้งในและต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น กลุ่มประเทศในทวีปเอเชีย และ ยุโรป รวมถึงกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายเช่น ผู้ส่งออก ร้านค้าสะดวกซื้อ ห้างสรรพสินค้า เครือข่ายร้านอาหารระดับโลก โดยกว่า 55-61% ของยอดขายในปี 2564 – 2566 มาจากกลุ่มลูกค้าหลักที่บริษัทมีความสัมพันธ์ที่ยาวนาน

นอกจากนี้ บริษัทมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง และมีผลการดำเนินงานที่มีกำไรสุทธิอย่างต่อเนื่อง โดยภาพรวมผลการดำเนินงานในช่วงปี 2564 - 2566 มีรายได้รวม 4,166.42 ล้านบาท 5,825.72 ล้านบาท และ 5,782.16 ล้านบาท ตามลำดับ และมีกำไรสุทธิ 183.72 ล้านบาท 840.67 ล้านบาท และ 254.69 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตราส่วนกำไรสุทธิ 4.43%, 14.48% และ 4.42% ของรายได้จากการขายตามลำดับ

ขณะที่ไตรมาส 1/2567 มีรายได้รวม 1,737.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22.81 % เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 1,414.58 ล้านบาท ส่วนกำไรสุทธิอยู่ที่ 124.59 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 70.53 % เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 73.06 ล้านบาท เนื่องจากกำลังซื้อมีการฟื้นตัว ปริมาณการส่งออกสินค้าที่เพิ่มสูง

บริษัทเชื่อว่าการตัดสินใจระดมทุน และเข้าจดทะเบียน ใน SET ครั้งนี้ จะช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจของ FM สามารถเติบโตอย่างแข็งแกร่งยิ่งกว่าเดิม ประกอบกับกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปปรุงสุก (CAV Products) ควบคู่การสรรหาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Food Technology) ใหม่ๆ ในการผลิต จะเป็นการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ส่งผลให้บริษัทมีอัตรากำไรอยู่ในระดับสูง ซึ่งจะช่วยสร้างการเติบโตของผลประกอบการได้อย่างยั่งยืน

ด้านนักวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด มีความเห็นเกี่ยวกับ FM ว่า ถือเป็นหุ้นไก่ที่ความสามารถทำกำไรสูงสุดในกลุ่ม โดยคาดรายได้ปี 2567 โต 19.7% เป็น 6.9 พันล้านบาท และคาดเติบโตเฉลี่ยที่ 12.3% CAGR 3 ปี (2566 – 2569F) เนื่องจาก การเติบโตของธุรกิจ CAV ทำ ให้ GPM สูงขึ้น ขณะที่ SG&A/Sales ลดลง เพราะรายได้ที่เพิ่มขึ้นมาจากการเพิ่มอัตราการใช้กำลังการผลิต ส่งผลให้ NPM สูงขึ้น กำไรปกติโตมากกว่ารายได้ 

ทั้งนี้คาดกำไรปกติปี 2567 ที่ 517 ล้านบาท เติบโต 108.9% จากปีก่อน และปี 2568 คาดเพิ่มมาที่ 602 ล้านบาท เติบโต 16.4% จากปีก่อน โดยคาดกำไรปกติโตเฉลี่ย 41.4% CAGR 3 ปี (2566 – 2569) อิง PER15 เท่า ได้ราคาเป้าหมายสิ้นปี 2567 ที่ 7.85 บาท


FM ผู้ผลิตและจำหน่าย-01.jpg
FM