Wealth Sharing

“เคอรี่ เอ็กซ์เพรส” รีแบรนด์ เตรียมเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “KEX” เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 22 ก.พ.68


28 พฤษภาคม 2567
KEX ลุยประกาศปรับแบรนด์ใหม่ จาก Kerry สู่แบรนด์ KEX หลังเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น ดีเดย์วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2568 เร่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ ปรับระดับแบรนด์ เพื่อสร้างการเติบโต และยกระดับความพึงพอใจของลูกค้า

WS (เว็บ) “เคอรี่ เอ็กซ์เพรส” รีแบรนด์_0.jpg

นายคิน เฮ็ง เน็ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ KEX เปิดเผยว่า บริษัทได้แจ้งแผนการปรับเปลี่ยนเครื่องหมายการค้า (Rebranding) สู่แบรนด์ “KEX” และการได้รับหนังสือบอกเลิกสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิจาก Kuok Registrations Limited

โดยอ้างถึงการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นของ KEX ตามที่บริษัทฯ ได้ประกาศ ณ วันที่ 26 มีนาคม 2567 (การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น) ซึ่งส่งผลให้ ณ ปัจจุบัน S.F. Holdings Co., Ltd. (SF) เข้าเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ผ่านบริษัท เอสเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (SFTH) 

ส่งผลให้ บริษัท เคแอลเอ็น โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (KLNTH) (ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เดิมของบริษัทฯ) สิ้นสุดการเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ Kerry Logistics Network Limited (KLN Group) สิ้นสุดการควบคุมไม่ว่าในทางใดก็ตาม หรือการถือซึ่งสิทธิในการออกเสียงไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมร้อยละห้าสิบหรือ มากกว่าในบริษัทฯ

ทั้งนี้เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างราบรื่นและเพื่อสนับสนุนการพัฒนาในอนาคตภายหลังการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น บริษัทฯ และ SF ได้ดำเนินการร่วมกันอย่างแข็งขันในการกำหนดกลยุทธ์ของบริษัทฯ หลายประการ 

โดยรวมถึงการปรับเปลี่ยนเครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ เนื่องจากความเป็นไปได้ในการสิ้นสุดการใช้ชื่อและเครื่องหมายการค้าที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์ “Kerry” อันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นตามที่ได้เปิดเผยข้างต้น โดยการพิจารณาได้เป็นไปอย่างรอบคอบเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ และ SF ได้ใช้ความพยายามอย่างที่สุดในการพูดคุยและเจรจากับ Kuok Registrations Limited (KRL) เกี่ยวกับรายละเอียดของข้อกำหนดและเงื่อนไขในการขยายสิทธิในการใช้ชื่อและเครื่องหมายการค้าแบรนด์ “Kerry” ภายใต้สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2565 (รวมถึงสัญญาที่แก้ไขเพิ่มเติมทั้งหมด) ระหว่างบริษัทฯ และ KRL (สัญญาฯ) รวมถึงระยะเวลาขยายการใช้สิทธิที่เป็นไปได้ แผนการในการปรับเปลี่ยนเครื่องหมายการค้าที่คาดไว้ และเงื่อนไขอื่น ๆ ในการใช้แบรนด์ต่อไป 

ขณะเดียวกันบริษัทฯ และ SF ได้ดำเนินการประเมินอย่างละเอียดถึงผลกระทบต่อการดำเนินการและสถานะทางการเงินของบริษัทฯ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการปรับเปลี่ยนเครื่องหมายการค้า 

ทั้งนี้ เมื่อคำนึงถึงการเจรจาข้อตกลงในการขยายระยะเวลาของสัญญาฯ ที่อาจเป็นไปได้ และการพัฒนาของบริษัทฯ ในระยะยาว บริษัทฯ เชื่อว่าหนึ่งในทางออกที่ดีที่สุดของบริษัทฯ คือ การปรับเปลี่ยนเครื่องหมายการค้า (Rebranding) เพื่อยุติการใช้ชื่อและเครื่องหมายการค้าที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์ Kerry โดยเปลี่ยนมาใช้แบรนด์ KEX แทน 

โดยเป็นแบรนด์ที่ได้จดทะเบียนไว้อยู่กับบริษัทลูกภายใต้เครือ SF และ SF ได้เตรียมการที่จะให้บริษัทฯ ได้ใช้แบรนด์ดังกล่าวเพื่อการดำเนินธุรกิจ โดยขึ้นอยู่กับการเข้าทำสัญญา การขออนุมัติภายในองค์กรและภายใต้กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ และ SF รวมถึงบริษัทย่อย

ขณะที่ผลจากเหตุการณ์ดังกล่าว บริษัทฯ ได้ทราบถึงหนังสือบอกเลิกสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 ซึ่ง KRL ได้ใช้สิทธิในการบอกเลิกสัญญาฯ ล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 9 เดือน จากหนังสือบอกเลิกสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิดังกล่าว การเลิกสัญญาฯ จะมีผลในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2568 และสิทธิของบริษัทฯ ในการใช้ชื่อและเครื่องหมายการค้าแบรนด์ “Kerry” จะสิ้นสุดลงในวันเดียวกัน คือ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2568

สำหรับปัจจุบัน บริษัทฯ และ SF กำลังดำเนินการร่วมกันเพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ สู่แบรนด์ “KEX” ในขณะที่บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายและปรับระดับแบรนด์ของบริษัทฯ เพื่อการเจริญเติบโตที่ดีขึ้นและยกระดับความพึงพอใจของลูกค้า 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังพิจารณาแผนการและกลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากหนังสือบอกเลิกสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ และเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างราบรื่น
KEX