ข่าวประชาสัมพันธ์

PCC ลงนาม MOU ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมพัฒนา Technology Platform


15 พฤษภาคม 2567
PCC MOU 1_0.jpg

นายกิตติ สัมฤทธิ์  (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, คุณอมร แดงโชติ (ที่ 2 จากซ้าย)รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (PCC) และรองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย (ที่ 4 จากซ้าย) อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ถ่ายภาพร่วมกัน ภายหลังพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยพัฒนาและการบริการวิชาการ เรื่อง การสร้าง Digitalization and Automation Solution Innovative Cluster ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อร่วมมือในการพัฒนา Technology Platform และ Innovative Cluster ของอุตสาหกรรมดังต่อไปนี้  1. Digitalization and Automation and ESG Solution และ 2. Bamboo-based Innovative Product Conversion เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ มีขอบเขตความร่วมมือสนับสนุน ผลักดัน ให้เกิดการนำผลงานวิจัยหรือผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยที่เกิดจาก ความร่วมมือนี้ไปสู่การใช้ประโยชน์ทั้งเชิงพาณิชย์ เชิงนโยบาย และเชิงสาธารณะ โดยงานดังกล่าว จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา 
PCC