เรื่องเด่นวันนี้

TSE สุดยอด! ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด1.1พันลบ. ลดต้นทุนดอกเบี้ย


18 เมษายน 2567
TSE สุดยอด! พื้นฐานแข็งแกร่ง ประกาศไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด 1.175 พันล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย 5.10% ในวันที่ 29 เม.ย.นี้ ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนจริง 27 ต.ค.67 ฟากซีอีโอ “ดร.แคทลีน มาลีนนท์” ระบุ เพื่อสร้างความมั่นใจในการบริหารจัดการ รักษาผลประโยชน์ผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งบรรเทาภาระดอกเบี้ยจ่าย ลดต้นทุน และเพิ่มสภาพคล่องสนับสนุนการเติบโตในอนาคต 

ข่าวลูกค้า TSE สุดยอด! ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหน.jpg
 
ดร.แคทลีน มาลีนนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยโซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ TSE เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้แจ้งใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2565 (TSE24OA) บางส่วน มูลค่า 1,175,000,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในวันที่ 29 เมษายน 2567 ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 27 ตุลาคม 2567 เพื่อบรรเทาภาระดอกเบี้ยจ่าย  ทั้งยังส่งผลให้สัดส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทลดลง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาถึงการสร้างความมั่นใจในการบริหารจัดการ และรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน จึงขอไถ่ถอนหุ้นกู้บางส่วนก่อนครบไถ่ถอน 1,175,000,000 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ของเงินต้นหุ้นกู้คงค้างทั้งหมด และชำระค่าธรรมเนียมในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ ในอัตราร้อยละ 0.02 (หน่วยละ 1 บาท) โดยบริษัทฯ ได้กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิ์หุ้นกู้ในวันที่ 17 เมษายน 2567 และจะชำระคืนเงินต้นบางส่วนและดอกเบี้ยในวันที่ 29 เมษายน 2567 ของหุ้นกู้ TSE24OA ในอัตราดอกเบี้ย 5.10% ต่อปี 

สำหรับหุ้นกู้ดังกล่าวที่จะมีการไถ่ถอนในครั้งนี้ เป็นหุ้นกู้ที่ออกในครั้งที่ 1/2565 ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน  ซึ่งครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.10% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (PP II&HNW) ระหว่างวันที่ 21 และ 25-26 ตุลาคม 2565 มูลค่ารวม 2,350 ล้านบาท
TSE