ส่องหุ้นร้อน

ส่องหุ้นร้อน 27/03/67


27 มีนาคม 2567

1926199.jpg

 
ราคาหุ้น ALPHAX ปิดตลาดภาคเช้าไปที่ราคา 0.78 บาท หลังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ALPHAX เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 ได้มีมติอนุมัติให้ บริษัท อัลฟ่า พาวเวอร์ ดีเวลลอปเมนท์ (ลาว) จำกัด (APDL) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท อัลฟ่า พาวเวอร์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด เข้าซื้อ บริษัท น้ำฮุง1 ไฮโดรพาวเวอร์ จำกัด (NH1) จาก AKASAYSOK Power Sole Co., Ltd. รวม 17,420,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 50,000 กีบ ราคาซื้อขายรวม 16,500,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่าไม่เกิน 595,730,850 บาท คิดเป็นสัดส่วนหุ้น 100% ของทุนจดทะเบียนของ NH1 โดยจะชำระค่าหุ้นเป็นเงินสดทั้งจำนวน

 

ขณะที่หลังเข้าลงทุนใน NH1 บริษัทจะส่งตัวแทนเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของ NH1 เพื่อให้มีอำนาจควบคุมอย่างเบ็ดเสร็จ พร้อมกับมีแผนที่จะขยายเพิ่มกำลังการผลิตของ NH1 รวมถึงการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีใหม่ ซึ่งประหยัดพลังงานในการผลิตไฟฟ้าด้วย และการเข้าลงทุนใน NH1 ครั้งนี้ ส่งผลดีต่อผลการดำเนินงานของบริษัท อีกทั้งเป็นการเพิ่มการลงทุนในกลุ่มธุรกิจด้านพลังงาน ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีรายได้ที่มั่นคงและแน่นอน และเพิ่มโอกาสในการขยายและต่อยอดธุรกิจให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น