Talk of The Town

ITNS ปันผล 0.12 บาท/หุ้น


22 กุมภาพันธ์ 2566
ITNS ปันผล230223.jpg
กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น        
                       

เรื่อง                                               : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 22 ก.พ. 2566
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                     : 26 เม.ย. 2566
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date)            : 09 มี.ค. 2566
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                             : 08 มี.ค. 2566
วาระการประชุมที่สำคัญ                                 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
สถานที่ประชุม                                         : ห้องไอยรา ตั้งอยู่เลขที่ 3300 ตึกช้าง อาคาร บี 
ชั้นที่ 25 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล                       

เรื่อง                                               : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 22 ก.พ. 2566
ชนิดการปันผล                                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)             : 09 มี.ค. 2566
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)                            : 08 มี.ค. 2566
จ่ายให้กับ                                           : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)                : 0.12
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                              : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                                       : 23 พ.ค. 2566
จ่ายปันผลจาก                                        :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2565 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2565