Talk of The Town

ตลท.ขีดเส้น NUSA ใน 15 มี.ค. ชี้แจงการจ่ายหนี้หุ้นกู้และอื่นๆ


12 มีนาคม 2567
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอให้ NUSA ชี้แจงข้อเท็จจริงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสภาพคล่อง และความสามารถในการชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้และหนี้ต่างๆ ของบริษัท และการดำเนินธุรกิจของบริษัท กรณีปรากฏ ข้อมูลในงบการเงินประจำปี 2566 ว่าบริษัทมีเงินสด 39 ล้านบาท และมีหุ้นกู้และหนี้สินที่ที่จะต้องชำระที่ครบ กำหนดชำระใน 1 ปี รวม 2,352 ล้านบาท ทั้งนี้ ขอให้ชี้แจงข้อมูลผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันที่15 มีนาคม 2567 และขอให้ผู้ลงทุนติดตามคำชี้แจงของบริษัท

TOT แนวนอน ตลท.ขีดเส้น NUSA ใน 15 มี.ค_0.jpg

จากข้อมูลที่ปรากฏในงบการเงินประจำปี 2566 บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน) (NUSA) มีเงินสด 39 ล้านบาท และมีหุ้นกู้และหนี้ที่จะครบกำหนดชำระภายใน 1 ปี 1,185 และ 1,167 ล้านบาท ตามลำดับ ประกอบกับ NUSA ได้ชี้แจงเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ว่า คณะกรรมการบริษัทรับทราบปัญหาสภาพคล่องของบริษัท ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทสามารถบริหารจัดการสภาพคล่องได้ตามกำหนด โดยแจ้งว่าจากสถานการณ์ปัจจุบัน การที่จะได้รับกระแสเงินสดจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ ลูกค้าจะต้องใช้เวลาในการตัดสินใจซื้อ รวมทั้งสถาบันการเงินเข้มงวดในการให้สินเชื่อมากขึ้น

ดังนั้น NUSA ได้เตรียมแนวทางรองรับการชำระหนี้หุ้นกู้ หากไม่สามารถ Rollover หุ้นกู้ได้ ซึ่งแนวทางหนึ่งคือการขาย
สินทรัพย์ที่ได้ระดับราดาที่ดี โดยคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติในหลักการแล้วและบริษัทจะดำเนินการตามข้อกำหนด
ที่เกี่ยวข้องต่อไปเนื่องจากข้อมูลข้างต้นพิจารณาได้ว่า อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสภาพคล่องและความสามารถ
ในการชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้และหนี้ต่างๆ ของบริษัท และการดำเนินธุรกิจของบริษัท 

ดังนั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงขอทราบความคืบหน้า แผนงาน และการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการสภาพคล่อง เพื่อชำระหนี้และดอกเบี้ยข้างต้น รวมถึงการดำเนินธุรกิจตามปกติ