The IPO

8 จุดเด่นหุ้น BKGI


12 มีนาคม 2567
8 จุดเด่น BKGI.jpg

8 จุดเด่น บริษัท แบงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) (BKGI) ไอพีโอคุณภาพผู้นำเทคโนโลยีไบโอเทครายแรกของไทยที่กำลังจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระดาน SET วันที่ 20 มีนาคม 2567 ในหมวด บริการ/ การแพทย์ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนทั่วไป 160,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาจองหุ้นละ 1.63 บาท 

 
1. เทคโนโลยีล้ำสมัย : เป็นผู้นำด้านการถอดรหัสพันธุกรรมโดย BKGI เป็นบริษัทในเครือ BGI Genomics ซึ่งเป็นกิจการระดับโลกสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีล้ำสมัย นวัตกรรม และฐานข้อมูลทางพันธุกรรมขนาดใหญ่ได้

2. บริการที่หลากหลาย : BKGI มีบริการตรวจวิเคราะห์ทางพันธุกรรมที่ครอบคลุม เช่น การตรวจคัดกรองด้านอนามัยการเจริญพันธุ์, การตรวจวิเคราะห์กลุ่มโรคติดเชื้อ, การตรวจวิเคราะห์กลุ่มโรคมะเร็ง, การตรวจวิเคราะห์กลุ่มโรคทางพันธุกรรม, การให้บริการงานด้านเทคโนโลยี, การจำหน่ายผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับพันธุกรรมแบบครบวงจร เป็นต้น

3. มาตรฐานระดับสากล: BKGI ได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (ISO 15189) และมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (ISO 15190) รวมทั้งยังได้รับการรับรองความชำนาญทางห้องปฏิบัติการสำหรับการตรวจวิเคราะห์หาสารพันธุกรรมของเชื้อ SARS-CoV-2 และ Monkeypox Virus จากกรมวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 

4. เครือข่ายพันธมิตร : BKGI มีพันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกร่งทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่ม BGI ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และยังเป็นบริษัทอันดับ 1 ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก และเป็นอันดับ 5 ของโลกในปี 2565 (ข้อมูลจาก www.nature.com/nature-index) ที่ทำวิจัยเกี่ยวกับชีววิทยาศาสตร์ (Life Science)  อีกทั้งกลุ่ม BGI อนุญาต BKGI ใช้เครื่องหมายการค้าที่กลุ่ม BGI เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์โดยไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมด้วย

5. โอกาสการเติบโต : ตลาดจีโนมิกส์ในประเทศไทยมีแนวโน้มเติบโตสูง การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุกระตุ้นให้ประชาชนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้มีความใส่ใจในการดูแลสุขภาพเพิ่มขึ้น ต้องการที่จะหาวิธีป้องกันโรค ไม่ว่าเป็นการตรวจพันธุกรรม หรือตรวจคัดกรองโรคต่างๆ เพื่อวางแผนการใช้ชีวิต 

6. นโยบายสนับสนุนภาครัฐ : ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจจีโนมิกส์โดยแผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกส์ประเทศไทยมีความมุ่งหวังให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านจีโนมิกส์ในภูมิภาคอาเซียน พร้อมให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี และสนับสนุนเงินทุนภายใต้เงื่อนไข

7. รายได้บริการด้านอนามัยเจริญพันธ์โตดี : ภาพรวมผลการดำเนินงานของ BKGI ในช่วงที่ผ่านมาถือว่าขยายตัวได้ โดยเฉพาะรายได้ในการให้บริการด้านอนามัยเจริญพันธ์ในช่วงปี 2563 - 2566 มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสูง 23.40% ต่อปี

8. มีปันผลแก่นักลงทุน : บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ในแต่ละปี ภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย