Fund / Insurance

BKI ปี 66 กำไรทุบสถิติรอบ 76 ปี บอร์ดไฟเขียวปันผลงวดสุดท้าย 5.50 บาท/หุ้น


01 มีนาคม 2567
ผลการดำเนินงานของกรุงเทพประกันภัย ประจำปี 2566 มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 29,915.7 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 12.1 มีกำไรสุทธิ 3,043.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 576.8 ซึ่งเป็นผลกำไรสูงสุดในรอบ76 ปีของการดำเนินธุรกิจ บอร์ดอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 5.50 บาท รวมทั้งปี 16.75 บาท 

คอลัมภ์ Fund BKI ปี 66 กำไรทุบสถิติรอบ 76 ปี.jpg
ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่  บมจ.กรุงเทพประกันภัย หรือ BKI  กล่าวว่า ผลการดำเนินงานในปี 2566 บริษัทมีเบี้ยประกันภัยรับรวม 29,915.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น เมื่อร้อยละ 12.1 เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่วนกำไรสุทธิจากการรับประกันภัยหลังหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานแล้ว 2,070.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 129.6  ซึ่งขาดทุนสุทธิจากการรับประกันภัย 6,999.8 ล้านบาท เนื่องจากมีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนประกันภัยโควิด-19
บริษัทฯ มีกำไรจากการลงทุนสุทธิ 1,299.5 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน ซึ่งมีจำนวน 6,254.6ล้านบาท ลดลงร้อยละ 79.2 และมีกำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 3,369.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 552.2 โดยเมื่อหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้แล้ว บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 3,043.8 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2565 ซึ่งขาดทุนสุทธิ 638.4 ล้านบาท ส่งผลให้มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 576.8 และมีกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 28.59บาท
โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 มีมติให้จ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย สำหรับผลประกอบการของไตรมาสที่ 4 ปี 2566 แก่ผู้ถือในอัตราหุ้นละ 5.50 บาทรวมทั้งปี 16.75 บาท ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2567  
ความสำเร็จในปี 2566 ที่สะท้อนด้วยศักยภาพการทำกำไรสูงสุดเป็นประวัติการณ์ของบริษัทฯ เป็นผลมาจากการดำเนินงานอันโดดเด่น ที่มีการปรับตัวให้เท่าทันทุกสถานการณ์และการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่หลากหลาย ครอบคลุมวิถีชีวิตยุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เพื่อตอบสนองความต้องการและเหมาะสมกับทุกความเสี่ยง พร้อมกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ “มุ่งเป็นที่สุดในใจลูกค้า” และสโลแกน “แคร์คุณทุกย่างก้าว” นำมาสู่การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง 
โดยบริษัทฯ มุ่งสร้างสรรค์บริการใหม่ๆ ที่รวดเร็ว ตรงใจ และเข้าถึงง่าย สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าและคู่ค้า พร้อมสร้างความเชื่อมั่นด้วยระบบ Cyber Security ที่แข็งแกร่ง ขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืนในทุกมิติ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเเละสร้างโอกาสการเติบโตทางธุรกิจ ด้วยความแข็งแกร่งด้านเงินทุน เงินกองทุน และสินทรัพย์ที่มั่นคง 
กรุงเทพประกันภัยพร้อมเติบโตต่อไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน ด้วยความมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรควบคู่กับการใส่ใจดูแลสังคม สร้างประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น เเละผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ทุกกลุ่ม ตามปรัชญาการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาลที่ยึดมั่นมายาวนานกว่า 7 ทศวรรษ
BKI