Talk of The Town

KTC ขายหุ้น "กรุงไทยแอดไวซ์เซอรี่" ให้ KTB เป็นมูลค่ากว่า 154.49 ลบ.


22 กุมภาพันธ์ 2567
นายพีระพงศ์ พิตรพิบูลพาทิศ ผู้บริหารสูงสุดสายงานสำนักกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTC) เปิดเผยว่า ตามที่ บริษัทฯ ได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนในบริษัท กรุงไทยแอดไวซ์เซอรี่ จำกัด (KTA) ซึ่งทำให้เคทีซีและธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB) เป็นผู้ถือหุ้นใน KTA ในสัดส่วนร้อยละ 24.00 และร้อยละ76.00 ตามลำดับนั้น

KTC ขายหุ้น copy_0.jpg

เคทีซีและธนาคารได้ตกลงกันให้ธนาคาร KTB ซื้อหุ้น KTA ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของธนาคารจากเคทีซี ในสัดส่วนร้อยละ 24.00 ในราคามูลค่าตามบัญชี (Book value) ตามงบการเงินรวมของเคทีซีในส่วนที่เคทีซีถือหุ้น KTA ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการและการขยายการลงทุนของ KTA ในนาคต โดยมีรายละเอียดการทำรายการ ดังนี้ 

1708573906586.jpg

ทั้งนี้ การขายหุ้นสามัญของ บริษัท กรุงไทยแอดไวซ์เซอรี่ จำกัด มีมูลค่ารวมจากการทำรายการ 154,491,132 บาท ซึ่งมูลค่าของรายการได้คำนวณโดยอ้างอิงข้อมูลจากงบการเงินรวมของเคทีซีในส่วนที่เคทีซีถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2566 โดยเมื่อนับรวมขนาดรายการในช่วง 6 เดือนย้อนหลังที่บริษัทมีการทำรายการกับธนาคารซึ่งเป็นการซื้อหุ้นของบริษัท เคทีซี พิโก (กรุงเทพฯ) จำกัด จากธนาคารมูลค่า 12,589,770 บาท ทำให้มีมูลค่ารวมของการทำรายการในครั้งนี้ 167,080,902 บาท 

ซึ่งเคทีซีมีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศและแจ้งหนังสือเวียนต่อผู้ถือหุ้น ภายใน 21 วันนับแต่วันที่แจ้งข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ และรายการดังกล่าวเป็นการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ ซึ่งสูงกว่า 0.03% แต่น้อยกว่า 3% ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ดังนั้น เคทีชีจึงมีหน้าที่ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการทำธุรกรรมดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์
KTC