เรื่องเด่นวันนี้

I2 ตั้งบ.ย่อย "กรีนโนเปีย" ลุยธุรกิจโซลูชั่นด้าน ESG


22 กุมภาพันธ์ 2567
ข่าวลูกค้า I2 ตั้งบ.ย่อย กรีนโนเปีย.jpg

บริษัท ไอ ทู เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 โดยคณะกรรมการบริหาร มีมติอนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 


 ชื่อบริษัท : บริษัท กรีนโนเปีย จำกัด 

วันที่คาดว่าจะจดทะเบียนจัดตั้ง :21 กุมภาพันธ์ 2567 

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 104 ซอยนาคนิวาส 6 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว  กรุงเทพมหานคร 10230 

ทุนจดทะเบียน : ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท 

จำนวนหุ้นสามัญที่ลงทุนโดยบริษัท : บริษัทถือหุ้นในอัตราร้อยละ 60 ของจำนวนหุ้นสามัญจดทะเบียนทั้งหมดของบริษัท กรีนโนเปีย จำกัด เท่ากับ 30,000 หุ้น 

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง : ให้คำปรึกษา พัฒนา และจัดจำหน่ายโซลูชั่นด้าน ESG (Environmental, Social, Governance) ให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ ที่สนใจเรื่อง ESG หรือได้รับ ผลกระทบจากนโยบาย Net Zero 

กรรมการของบริษัท :1.นางอัญชลี แก้วบรรพต  2.นายธเนศ วัฒนโกสิน 3.นายณัฐวุฒิ เตชพิชิตโชค )ล าดับที่ 1 และ 2 เป็นผู้บริหารของบริษัท ไอ ทู เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)

แหล่งที่มาของเงินทุน : ตามวัตถุประสงค์การใช้เงิน จากการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้ง แรก )Initial public offering( 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : รับทราบแผนการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ และพิจารณาแล้วว่าเป็นรายการที่ ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทในระยะยาว
I2