The IPO

9 จุดเด่นหุ้น SPREME


21 กุมภาพันธ์ 2567

9 จุดเด่น บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น จำกัด (มหาชน) (SPREME) ว่าที่ไอพีโอคุณภาพประเภทธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อีก 1 ในผู้นำวงการที่พร้อมสร้างการเติบโตให้ยิ่งใหญ่กว่าเดิม โดยมีจุดเด่นดังต่อไปนี้

9 จุดเด่นหุ้น SPREME copy.jpg

1. ประสบการณ์ยาวนาน : จดทะเบียนก่อตั้งธุรกิจเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2536 โดยนายภานุวัฒน์ ขันธโมลีกุล ดำเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มากกว่า 3 ทศวรรษ

2. เชี่ยวชาญไอซีที : เป็นผู้ออกแบบ จัดหา จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในงานเทคโนโลยีสารสนเทศครบวงจร (System Integrator) รวมถึงมีบริการหลังการขายบำรุงซ่อมแซม อีกทั้งมีธุรกิจให้เช่าระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

3.  สินค้า-บริการหลากหลาย : ครอบคลุมทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ โซลูชั่น และบริการหลังการขาย โดยแบ่งเป็นกลุ่มงานได้แก่ เครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานทั้ง LAN-WAN-WLAN-Cyber Security, ระบบศูนย์ควบคุมข้อมูล, ระบบบริหารจัดการเครือข่าย, คอมพิวเตอร์-อุปกรณ์พ่วง และซอฟต์แวร์ระบบ-ซอฟต์แวร์ประยุกต์ 

4.  ฐานลูกค้ากว้างขวาง : โดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมายประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐ เช่น โรงเรียน สถานศึกษา มหาวิทยาลัย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ไปรษณีย์ไทย กรมสรรพสามิต คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โรงพยาบาล สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเปิดกว้างเพื่อรับงานกลุ่มลูกค้าเอกชนที่มีความต้องการผลิตภัณฑ์เพื่อให้บริการกับหน่วยงานภาครัฐดังกล่าวอีกด้วย

5. ความสัมพันธ์อันดีกับพันธมิตร : มีความสัมพันธ์ที่ดีกับบริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยีมาโดยตลอดนับแต่อดีตได้แก่ DTK ต่อมายังได้รับการสนับสนุนด้านมาตรฐานจาก NECTEC อีกทั้งมีฐานะเป็นพาร์ทเนอร์ระดับสูงกับ บ. อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) รวมถึงรับการแต่งตั้งจาก บ. ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) ให้เป็นตัวแทนอีกด้วย 

นอกจากนี้ยังมีพันธมิตรธุรกิจเช่น บ.แอปเปิ้ล เซาท์ เอเชีย (ประเทศไทย) เป็นต้น

6.  มาตรฐานความน่าเชื่อถือ : ปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 รวมทั้งมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 รวมถึงเป็นคู่ค้ากับผู้ผลิตที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ได้แก่  Lenovo, HP เป็นต้น

7.  ผลการดำเนินงานมั่นคง :  ภาพรวมผลการดำเนินงานในช่วงปี 2563-2565 บริษัทมีรายได้รวม 1,385.17 ล้านบาท 901.64 ล้านบาท และ 1,037.50 ล้านบาท ตามลำดับ และมีกำไรสุทธิเท่ากับ 123.52 ล้านบาท 110.53 ล้านบาท และ 99.24 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตราส่วนกำไรสุทธิเท่ากับ ร้อยละ 8.92 ร้อยละ 12.26 และร้อยละ 9.57

ส่วนงวดบัญชี 9 เดือนปี 2566 สิ้นสุด 30 กันยายน 2566 มีรายได้รวม 1,013.56 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 122.69 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนกำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 12.10

8.  มุ่งเติบโตไม่หยุดยั้ง :  บริษัทฯ มุ่งสร้างการเติบโตโดยการรักษาลูกค้าเดิมและสร้างฐานลูกค้าใหม่โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อให้ทันต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ขณะที่อนาคตยังมีแผนประมูลโครงการที่มีขนาดใหญ่ เพื่อลงทุนซื้อกิจการเพื่อต่อยอดธุรกิจเดิมของบริษัท 

9.  มีนโยบายจ่ายเงินปันผล : นโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ และหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทฯกำหนด

ปัจจุบัน SPREME มีทุนจดทะเบียน จำนวน 370 ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยมี บริษัท ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด ที่ปรึกษาทางการเงิน

ทั้งนี้วางแผนเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนจำนวน 200,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น) คิดเป็นร้อยละ 27.02 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ แบ่งเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 180,000,000 หุ้น และการเสนอขายหุ้นเดิมจาก PSN Capital Limited อีกจำนวน 20,000,000 หุ้น โดยเป็นการเสนอขายในราคาเดียวกันทั้งหมด