Wealth Sharing

บ.ย่อย CHOW ลงนาม MoU กับ TU งานโซลาร์ 30 MW


12 กุมภาพันธ์ 2567
บ.ย่อย CHOW ลงนาม MoU.jpg

นายอนาวิล จิรธรรมศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน) (CHOW) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 บริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ ยี่ จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย) ได้ ลงนามในบันทึกความเข้ าใจ (MOU - Memorandum Of Understanding) กับ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TU) เพื่อพัฒนาและติดตั้งโครงการโซลาร์เซลล์ให้กับคู่ค้าของไทยยูเนี่ยนทั่วประเทศ ขนาดรวมกันกว่า 30 เมกะวัตต์ ซึ่งเทียบเท่ากับปริมาณการใช้ไฟฟ้าของประมาณ 10,000ครัวเรือน


โครงการดังกล่าว เกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นของทั้ง 2 ฝ่ายที่ได้นำแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน หรือESG (Environment, Social และGovernance) ให้ความสำคัญกับการทำธุรกิจ ที่คำนึงถึงความรับผิดชอบ 3 ด้านหลัก

คือสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล เข้ามาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ โดยมเป้าหมายเพื่อยกระดับธุรกิจเข้าสู่องค์กรคาร์บอนต่ำ ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายที่ว่างไว้ โดยบริษัทฯ จะทำหน้าที่พัฒนาโครงการโซลาร์เซลล์  ให้กับเครือข่ายของไทยยูเนี่ยนให้เหมาะสมกับความต้องการใช้ของแต่ละแห่ง เพื่อให้การใช้พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ บรรลุประโยชน์สูงสุดตามความต้องการของผู้ประกอบการ โดยมีกำหนดการก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปี 2567 นี้