Wealth Sharing

บอร์ด SCGP เคาะปันผล 0.30 บ.หุ้น จ่าย 22 เม.ย. 67


23 มกราคม 2567
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) (SCGP) แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเรื่องการจ่ายเงินปันผล การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

บอร์ด SCGP เคาะปันผล 0.30 บ.หุ้น จ่าย 22 เม.ย.67.jpg

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                                

เรื่อง                                               : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 23 ม.ค. 2567
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                     : 26 มี.ค. 2567
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                                : 14 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date)            : 07 ก.พ. 2567
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                             : 06 ก.พ. 2567
วาระการประชุมที่สำคัญ                                 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
สถานที่ประชุม                                         : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล                       

เรื่อง                                               : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 23 ม.ค. 2567
ชนิดการปันผล                                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)             : 03 เม.ย. 2567
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)                            : 02 เม.ย. 2567
จ่ายให้กับ                                           : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)                : 0.30
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                              : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                                       : 22 เม.ย. 2567
จ่ายปันผลจาก                                        :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2566 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2566