Fund / Insurance

BKI หนุนภารกิจดับไฟป่า  มอบประกันอุบัติเหตุให้อส.อส.


25 ธันวาคม 2566
กรุงเทพประกันภัยร่วมสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจดับไฟป่า มอบประกันภัยอุบัติเหตุคุ้มครองเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันไฟป่า (อส.อส.) 

Fund Insurance BKI หนุนภารกิจดับไฟป่า.jpg
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) เห็นความสำคัญของปัญหาไฟป่าและวิกฤติหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งสร้างผลกระทบต่อสภาพอากาศและสุขภาพของประชาชน จึงร่วมกับชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มอบกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ ภายใต้โครงการประกันภัยอุบัติเหตุคุ้มครองเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันไฟป่า (อส.อส.) ปี 2567 ให้แก่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อให้ความคุ้มครองความเสี่ยงภัยจากอุบัติเหตุและการเสียชีวิตของอาสาสมัครป้องกันไฟป่า จำนวน 4,862 คน ในการปฏิบัติภารกิจด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 
โดยนายทัศพงศ์ บุศยพลากร (ขวาสุด) ผู้อำนวยการธุรกิจลูกค้ารายย่อย ผู้แทนบริษัทฯ พร้อมด้วย ดร.เจน ชาญณรงค์ (ที่ 2 จากขวา) ประธานชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล และนางลดาวัลย์ กันทวงศ์ (ซ้ายสุด) ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารกิจกรรมเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมมอบกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ โดยมีนายนรินทร์ ประทวนชัย (ที่ 2 จากซ้าย) รองอธิบดี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นผู้แทนรับมอบกรมธรรม์ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2566
ทั้งนี้ กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวให้ความคุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จำนวนเงิน 100,000 บาท หากบาดเจ็บเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล จะได้รับการชดเชยรายได้ จำนวนเงิน 200 บาทต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 20 วัน) ระยะเวลาคุ้มครอง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 พฤษภาคม 2567 รวมระยะเวลา 5 เดือน ตลอดช่วงฤดูไฟป่า