The IPO

8 จุดเด่นหุ้น I2


21 กรกฎาคม 2566
8 จุดเด่น บริษัท ไอ ทู เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) (I2) ผู้ประกอบธุรกิจ System Integration ให้คำปรึกษา ออกแบบ จัดหา ติดตั้ง และจำหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร โทรคมนาคม และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงติดตามดูแลรักษาและฝึกอบรมผู้ใช้งานและการให้บริการอื่นๆ

The IPO 8 จุดเด่นหุ้น i2.jpg

1. อยู่ในเมกะเทรนด์
แนวโน้มของการใช้เทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพงานในหน่วยงาน/องค์กรและระหว่างหน่วยงาน/องค์กรเกิดขึ้นทั่วโลก และยังตีวงกว้างไปถึงการตอบโจทย์ลูกค้าปลายต่างๆ ต้องใช้ไอทีบูรณาการกับการวางรูปแบบระบบสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหรือกระทั่งช่วยลดต้นทุนได้ด้วย
 
2. ฐานลูกค้ามั่นคง
ลูกค้าหลักคือ องค์กรภาครัฐ อาทิ หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ จึงทำให้มั่นใจได้สูงถึงความแน่นอนต่อเนื่องของรายรับ รวมถึงโอกาสเข้าถึงงานจากประจักษ์ผลงานในอดีตที่ได้รับการยอมรับโดยตลอด ลูกค้าที่ผ่านมาได้แก่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย กระทรวงมหาดไทย การกีฬาแห่งประเทศไทย สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เป็นต้น

3. ครบวงจร หลากหลาย
จำแนกประเภทธุรกิจหลักเป็น 2 ประเภทตามโครงสร้างรายได้ คือ 1) การขายและบริการงานโครงการ และ 2) การให้บริการอินเทอร์เน็ต และจำแนกการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแบบครบวงจรในงานประเภทต่างๆ ได้แก่ 1) IT Infrastructure, 2) Digital Transformation, 3) Energy และ 4) Satellite Services

4. ความเชี่ยวชาญ
ทีมผู้บริหารและพนักงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ยาวนานในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระดับประเทศ ทั้งนี้กิจการก่อตั้งตั้งแต่ปี  2549 ขณะที่บุคลากรหลักต่างเคยอยู่ในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องทั้งทางตรงและทางอ้อมมาหลายทศวรรษ

5. พันธมิตรส่งเสริม
มีความสัมพันธ์อันดีกับพันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกร่งกับผู้ผลิตอุปกรณ์ และผู้พัฒนาซอฟท์แวร์เครือข่ายสารสนเทศชั้นนำ โดย บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) (MFEC) มีสถานะเป็นผู้ถือหุ้น ส่วน บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) (THCOM) เป็นพันธมิตรในขาของธุรกิจบริการอินเทอร์เน็ต

6. แข็งแกร่งขึ้นได้อีก 
แผนการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์เตรียมไว้เพื่อจุดประสงค์นำเงินไปลงทุนในงานบริการโครงการขนาดใหญ่แก่ลูกค้า, ลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และเป็นเงินทุนหมุนเวียน เพื่อสร้าง New S-Curve รองรับแผนการเติบโตในช่วง 1-3 ปีข้างหน้า รวมถึงเพิ่มสัดส่วนรายได้ประจำ 

7. ผลประกอบการเติบโต
สำหรับผลการดำเนินงานในงวดสิ้นปี 2565 มีรายได้รวม 943.38 ล้านบาท  และมีกำไรสุทธิ 44.98 ล้านบาท ส่วนไตรมาส 1/66 มีรายได้รวม 300.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 138.39% เทียบงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้รวม 126.18 ล้านบาท และไตรมาส 1/66 มีกำไรสุทธิ 17.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 202.48% เทียบงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 5.63 ล้านบาท
 
8. นโยบายปันผลดี
มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่า 50% ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ในแต่ละปี ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและทุนสำรองอื่น

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไอพีโอจำนวน 120 ล้านหุ้น
พาร์ 0.50 บาท
เข้าซื้อขายตลาด mai
ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท เอส 14 แอดไวเซอรี่ จำกัด / บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด

inforgraphic i2.jpg
I2