Photo Release
GEL จับมือ 3 สถาบันอุดมศึกษา ร่วมพัฒนาศักยภาพด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี
December 25, 2018 10:01 AM


    ดร.ธวัช อนันต์ธนวณิช (ที่ 3) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ GEL ถ่ายภาพร่วมกับ รองศาสตราจารย์ดร.อุดมเกียรติ นนทแก้ว (ที่1)คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, รองศาสตราจารย์ดร.คมสัน  มาลีสี (ที่ 2) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และศาสตราจารย์ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล (ที่ 4) คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ภายหลังพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการ งานวิจัยด้านนวัตกรรม การแลกเปลี่ยนประสบการณ์องค์ความรู้เทคโนโลยีงานก่อสร้าง และการแลกเปลี่ยนด้านบุคลากร  ซึ่งจะส่งผลดีต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศ โดยมีพิธีลงนาม ณ อิมแพค ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม  2561 ที่ผ่านมา